Καθώς η επανίδρυση του Π.Μ.Σ. «Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός» εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και δημοσιεύτηκε σε Φ.Ε.Κ. (βλ. ΦΕΚ επανίδρυσης 2916/τ.Β' / 19.07.2018 στα "Αρχεία"), προσκαλούμε όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα 2018-2019 να υποβάλλουν προς το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Προκαταρκτική Εκδήλωση Ενδιαφέροντος αποστέλλοντας, τα ενδεικτικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο "maud_2018-2019.doc". Μετά τη δημοσίευση του Κανονισμού Σπουδών του Π.Μ.Σ. σε Φ.Ε.Κ., η προκαταρκτική εκδήλωση ενδιαφέροντος θα θεωρηθεί, με τη σύμφωνη γνώμη σας, αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.

Στόχος του Π.Μ.Σ. «Αρχιτεκτονική & Αστικός Σχεδιασμός» είναι ο εμπλουτισμός και η εμβάθυνση στη γνώση των πεδίων της αρχιτεκτονικής και του αστικού σχεδιασμού με ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό. Επιδιώκεται η ανάπτυξη των θεωρητικών και αναλυτικών ικανοτήτων των φοιτητών, καθώς και η εξοικείωσή τους με μια ερευνητική προσέγγιση στο σχεδιασμό σε ανταπόκριση προς τα διαρκώς μεταβαλλόμενα σύγχρονα δεδομένα.

Οι σπουδές έχουν διάρκεια 12 μήνες – δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και θερινή περίοδος. Η επιτυχής ολοκλήρωσή τους οδηγεί στην απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Αρχιτεκτονική και Αστικό Σχεδιασμό» (Master in Architecture and Urban Design).

Το ερευνητικό πλαίσιο του προγράμματος είναι «Μεσογειακά Μέλλοντα»/ «Mediterranean Futures». Το πλαίσιο αυτό εξετάζει τις ιδιομορφίες των αστικών κέντρων της Μεσογείου, τη φυσιογνωμία των παραθαλάσσιων τοπίων, τη σημασία της ιστορίας και των πολιτισμικών και δημογραφικών ροών, αλλά και τις προϋποθέσεις και τις επιπτώσεις του τουριστικού φαινομένου. Το Π.Μ.Σ. «Αρχιτεκτονική & Αστικός Σχεδιασμός» θα επιδιώξει να σχεδιάσει τα «μέλλοντα» των φυσικών και κατασκευασμένων τοπίων της Μεσογείου. (Στα "Αρχεία", στo δεξιό τμήμα της σελίδας, παρουσιάζεται τμήμα της έκδοσης Mediterranean Futures 2016–2017 που καταγράφει τη δομή, τα εργαστήρια σχεδιασμού, τα σεμινάρια, τις ερευνητικές εργασίες και τις δραστηριότητες της πρώτης χρονιάς 2016–2017 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών)

 

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ "Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός"

Καθηγητής Γιάννης Α. Αίσωπος, Διευθυντής του Προγράμματος
Καθηγητής Αθανάσιος Σπανομαρίδης, Αναπληρωτής Διευθυντής
Καθηγητής Πάνος Δραγώνας
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δήμητρα Κατσώτα
Καθηγητής Γεώργιος Α. Πανέτσος