Διδακτικές Μονάδες 
12

Αντικείμενο του μαθήματος του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 5, είναι ο σχεδιασμός κτηρίων που στεγάζουν δραστηριότητες Εκπαίδευσης. Τα δημόσια κτήρια, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, επιτρέπουν στους φοιτητές να μελετήσουν σύνθετες δομές σε χώρους με τους οποίους είναι ήδη εξοικειωμένοι από μικρή ηλικία. Ο συλλογικός χαρακτήρας τους προσφέρει την δυνατότητα εμβάθυνσης και έρευνας που επαναπροσδιορίζει ουσιαστικά την Αρχιτεκτονική πράξη.

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, εισαγωγικές ασκήσεις και τον σχεδιασμό του κυρίως θέματος. Η μεθοδολογία προσέγγισης καθορίζεται από κάθε διδάσκοντα χωριστά, σύμφωνα με την κοινή για όλους θεματική. Στην αρχή του εξαμήνου κάθε φοιτητής/-τρια δηλώνει τους διδάσκοντες και τα θέματα της επιλογής του/της, κατά σειρά προτίμησης, και στη συνέχεια γίνεται η κατανομή των φοιτητών/-τριών σε ομάδες.