Διδακτικές Μονάδες 
6
Συντονιστές 

Η Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής στο πρώτο έτος συνδυάζεται με την Ιστορία της Τέχνης (6 ώρες/ εβδομάδα, 6 /ECTS). H παράλληλη διδασκαλία της Ιστορίας της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής στοχεύει στη σύνδεση των έργων και των προβληματισμών των διαφόρων μορφών της εικαστικής παραγωγής (ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική, διακόσμηση, σχεδιασμός επίπλων και χρηστικών αντικειμένων) κατά την εξέλιξη της καλλιτεχνικής αναζήτησης των διαφόρων εποχών.

Το Μάθημα Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 2 περιλαμβάνει μια συνολική παρουσίαση της αρχιτεκτονικής δημιουργίας από τις πρώτες προσπάθειες του ανθρώπου να επέμβει στο χώρο και να παράξει δομημένο περιβάλλον ως το τέλος του Μεσαίωνα, εστιάζοντας στην Ευρώπη και στην Εγγύς Ανατολή. Η εξέταση γίνεται χρονολογικά κατά τόπους και εποχές, ακολουθώντας τον κλασικό χωρισμό σε χωροχρονικές ενότητες. Η αρχιτεκτονική δημιουργία της κάθε ενότητας εξετάζεται από την άποψη της τυπολογίας, της μορφολογίας και της κατασκευής, μέσα στα κοινωνικά, οικονομικά και ιδεολογικά της πλαίσια, αφού προηγηθεί μια σύντομη παρουσίαση των ιστορικών δεδομένων της εξεταζόμενης περιόδου στο συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο. Στόχος της εξέτασης της αρχιτεκτονικής παραγωγής κάθε ενότητας είναι μια προσπάθεια κατανόησής της σε πλάτος και βάθος, μέσα από την εξέταση τόσο των δημιουργιών της μεγάλης και επίσημης όσο και της ελάσσονος αρχιτεκτονικής, τα δημιουργήματα της οποίας αποτελούν το μέτρο σύγκρισης για την αξιολόγηση των «μνημείων». Έτσι για την αρχιτεκτονική κάθε περιόδου εξετάζονται ζητήματα σχεδιασμού (όπως η διαδικασία του σχεδιασμού με τη χρήση σχεδίων ή χωρίς αυτά, η χρήση προτύπων, η μίμηση σημαντικών κτηρίων για λόγους συμβολικούς, η αναβίωση μορφών κλπ), ζητήματα κατασκευής (όπως η συνέχεια και η υπό ορισμένες συνθήκες διακοπή οικοδομικών παραδόσεων κλπ). Εξετάζονται τέλος οι φορείς της αρχιτεκτονικής δημιουργίας, δηλαδή οι αρχιτέκτονες και τα οικοδομικά συνεργεία, μέσα στο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο της κάθε περιόδου.

 

Ιστορία της Τέχνης 2

Το μάθημα της Ιστορίας Τέχνης 2 έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με την αρχιτεκτονική και την τέχνη κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα.

Το περιεxόμενο των διαλέξεων εστιάζει: α) στη διερεύνηση των κοινωνικών και πολιτιστικών αιτιών που συνετέλεσαν στην παραγωγή των έργων, και β) στην κριτική τοποθέτηση απέναντι στα έργα καθαυτά και στις αξίες που εμπεριέχουν.

Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην μετάδοση και κατανόηση των πολύπλοκων εκφράσεων και των εννοιολογικών μετασχηματισμών της σύγχρονης τέχνης του δυτικού κόσμου.

Η διδασκαλία περιλαμβάνει παράλληλη παρουσίαση των διαφόρων μορφών της εικαστικής παραγωγής (ζωγραφική, γλυπτική, διακόσμηση, σχεδιασμός επίπλων και χρηστικών αντικειμένων) κατά την εξέλιξη της καλλιτεχνικής αναζήτησης του 20ου αιώνα, καθώς και αναφορές στην αρχιτεκτονική.

Το μάθημα πραγματοποιείται με θεωρητικές διαλέξεις (2 ώρες / εβδομαδιαίως). Γίνεται προβολή οπτικοακουστικού υλικού και χρήση του διαδικτύου.

Προαιρετικά υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης γραπτής εργασίας με στόχο την ανάπτυξη των ερευνητικών δεξιοτήτων, την εκμάθηση οργάνωσης και συγγραφής μιας θεωρητικής εργασίας, τη χρήση της βιβλιογραφίας.

Διδακτικό βιβλίο. Επιλογή ένα από:

1. Αργκάν Τζ. Κ., Η Μοντέρνα Τέχνη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1998.

2. Arnason Η. H. , Ιστορία της Σύγχρονης τέχνης, Ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική, φωτογραφία, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1995