Διδακτικές Μονάδες 
6

Κ. ΛΙΑΠΗ, Ε. ΤΡΙΑΝΤΗ, Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

Αποτελεί το δεύτερο στη σειρά δύο μαθημάτων που καλύπτουν το γενικότερο πλαίσιο του αειφορι-κού σχεδιασμού. Το μάθημα το εξάμηνο αυτό έχει ως εκπαιδευτικό στόχο την εμβάθυνση σε θέματα σχετικής θεωρίας και τεχνολογίας καθώς και την αντιμετώπιση θεμάτων μεγαλύτερης κλίμακας που προϋποθέτουν τη κατανόηση των αρχών βιώσιμου πολεοδομικού και χωροτακτικού σχεδιασμού. Η δομή του μαθήματος είναι παρόμοια με τη δομή του μαθήματος του προηγουμένου εξαμήνου, δηλα-δή οι διαλέξεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις και θέματα οργανώνονται σε τρείς ενότητες που αφορούν στην ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση σχετικών θεμάτων, καθώς και στην εκπόνηση σχεδιαστικού ομαδικού θέματος το οποίο καλύπτει όλες τις κλίμακες σχεδιασμού, και όπου γίνεται χρήση των εργαλείων ανάλυσης και σχεδιασμού που αναπτύσσονται στις άλλες δύο ενότητες και των δύο εξαμήνων.