Διδακτικές Μονάδες 
6
Συντονιστές 

Το μάθημα της Οικοδομικής Τεχνολογίας 3 θα δώσει έμφαση στο σχεδιασμό σύνθετων φορέων και κατασκευών (κλειστών ή ανοικτών) από ξύλο ή μέταλλο, ή και συνδυασμό τους. Επεξεργασία οικοδομικών λεπτομερειών μη συμβατικών κατασκευών μέσα από τον αναλυτικό σχεδιασμό της συνδεσμολογίας των στοιχείων του φέροντος οργανισμού, σε συνδυασμό με τη σύνθεση ελαφρών στοιχείων του εξωτερικού περιβλήματος. Εισαγωγή σε ζητήματα κανονισμών, προδιαγραφών, καθώς και εγκαταστάσεων σε κτήρια και σχεδιαστική εφαρμογή τους σε μικρή κλίμακα. Στα πλαίσια των μαθημάτων επιδιώκεται η ανάπτυξη της αντίληψης των κατασκευαστικών τεχνικών των συγκεκριμένων δομικών συστημάτων: δηλαδή της έννοιας της δομής και της γεωμετρίας των κτιρίων από μέταλλο, ξύλο, γυαλί κλπ., των φορέων τους, των διαφόρων οικοδομικών συστημάτων και της σχέσης κατασκευαστικής δομής και αρχιτεκτονικής μορφής. Με την εκπαιδευτική διαδικασία του εξαμήνου επιδιώκεται η απόκτηση γνώσεων και μεθοδολογικών εργαλείων αναγνώρισης της οικοδομικής και του σχεδιασμού μιας πληθώρας κατασκευών από διάφορα υλικά δομικά. Ο τελικός στόχος, σε συνδυασμό και με το μάθημα της Οικοδομικής Τεχνολογίας 4 στο επόμενο εξάμηνο είναι να καταστεί σαφές στους φοιτητές: α) το πλαίσιο εφαρμογής και διερεύνησης της οικοδομικής των υπό εξέταση κατασκευών, β) οι παράμετροι που επηρεάζουν την οικοδομική των κατασκευών αυτών καθώς και γ) οι μέθοδοι και τα εργαλεία που διαθέτει ο Αρχιτέκτονας για να επιλύσει τα θέματα αυτών των κατασκευών.