Διδακτικές Μονάδες 
4

Β. ΠΕΤΡΙΔΟΥ

Περί γεωμετρίας

Το μάθημα πραγματεύεται τη σημασία της γεωμετρίας στην αρχιτεκτονική και την θέση που κατέχει ανάμεσα στα εργαλεία του αρχιτέκτονα. Εάν η γεωμετρία θεωρείται ένα αναγκαίο γνωστικό αντικείμενο για τον αρχιτέκτονα, τότε: ποιες είναι οι εκφάνσεις της γεωμετρίας που δύνανται να χρησιμοποιηθούν από τον αρχιτέκτονα; Πως ο αρχιτέκτονας αποδίδει αξίες στο έργο του διαμέσου της γεωμετρίας; Πότε, πως και γιατί την αμφισβητεί; Είναι η γεωμετρία μια τεχνολογία προς εξέλιξη ή ένα απόλυτο και αμετάβλητο σύστημα σταθερών στοιχείων; Πότε η γεωμετρία καθίσταται αφετηρία κοινωνικού προβληματισμού; Ποιες αλληγορίες και εννοιολογικές μετατοπίσεις εμφανίστηκαν στη σύγχρονη χρήση της γεωμετρίας στην Αρχιτεκτονική; Τα ανωτέρω ερωτήματα θα αποτελέσουν τους κεντρικούς άξονες προβληματισμού επί: α) του ρόλου της γεωμετρίας και των προϊόντων της στη σύγχρονη αρχιτεκτονική, β) της βαρύτητας που κατείχε στην αρχιτεκτονική σκέψη σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους, καθώς και γ) του τρόπου με τον οποίο τροφοδοτεί την αρχιτεκτονική με επιστημονικά επιχειρήματα.