Διδακτικές Μονάδες 
2
Course Code 
ARC_224

Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Γραφική παράσταση συνάρτησης δύο μεταβλητών. Μερικές παράγωγοι και ολικό διαφορικό. Ακρότατα συναρτήσεων δύο μεταβλητών. Διπλά ολοκληρώματα. Εμβαδά επιφανειών σε καμπυλόγραμμες επιφάνειες και όγκοι τρισδιάστατων στερεών.

Περιγραφική στατιστική. Οι μεταβλητές και οι κατανομές τους. Κεντρικό Οριακό Θεώρημα. Διαστήματα εμπιστοσύνης (για μέση τιμή, αναλογία, διασπορά). Έλεγχοι Υποθέσεων (για μέση τιμή και διαφορά μέσων τιμών). Συσχέτιση και Γραμμική Παλινδρόμηση.

Tο εβδομαδιαίο εργαστήριο γίνεται με Mathematica και Matlab.