Διδακτικές Μονάδες 
4
Συντονιστές 

Το περιεχόμενο του μαθήματος ΤΟΠΙΟ και ΠΟΛΗ, είναι πολυθεματικό και πολυδιάστατο, χωρισμένο σε θεματικές ενότητες, και μέσα από την ανάλυση παραδειγμάτων υλοποιημένου έργου, την αναφορά σε έννοιες και θεωρίες, και την επιλογή κειμένων από διαφορετικούς κλάδους και θεωρητικά πεδία γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια του τοπίου (φυσικό, αστικό, οπτικό, ακουστικό, πολιτιστικό, ιστορικό, κοκ). Έμφαση δίνεται στις δομές, τις υφές, τα υλικά, τις ιδέες και παραδόσεις, τον πολιτισμό που ενυπάρχουν στο τοπίο, καθώς επίσης και στις διαδικασίες και διεργασίες που συμβαίνουν σε αυτό, την εμφάνιση των εποχών, την ανάγκη αντιμετώπισης του σχεδιασμού σε φάσεις, τη διαρκή και αέναη μετάλλαξη του τοπίου στο χρόνο. Ταυτόχρονα θίγονται ζητήματα αναγνώρισης, αποτύπωσης και κατανόησης του τοπίου, παρουσίασης των παραγόντων που διαμορφώνουν/επηρεάζουν το σύγχρονο αστικό τοπίο καθώς και τρόποι και μέθοδοι αναπαράστασης.

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την ιδιαίτερα περίπλοκη σχέση δύο σύνθετων εννοιών: του τοπίου και της πόλης, έτσι ώστε να αποκτήσουν τις  γνώσεις για μια ολιστική και σφαιρική αντιμετώπιση του σχεδιασμού. Το σύνολο των διαλέξεων και η τελική άσκηση (σπονδυλωτή εργασία), που συνδυάζει τη θεωρία με την πρακτική, το κείμενο με το σχεδιασμό, συμβάλλει στο να διευρυνθεί η αντίληψη των υποψηφίων αρχιτεκτόνων σχετικά με το πεδίο δράσης του Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού, έτσι ώστε να σκέφτονται και να δημιουργούν με 

ευαισθησία και γνώση, αντιλαμβανόμενοι την πολυδιάστατη φύση του τόπου. Οι σπουδαστές καλούνται να προβληματιστούν όσον αφορά στην αντίληψη, στο σχεδιασμό και στην αναπαράσταση του τοπίου (αστικού και φυσικού), καθώς και στον συνδυασμό αυτών. Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή και θα μπορούσε να θέσει τις βάσεις και για μία μελλοντική σε βάθος διερεύνηση στα θέματα της Αρχιτεκτονικής και του Τοπίου.