Διδακτικές Μονάδες 
8
Course Code 
ARC_ΕΣ701

Β. ΠΑΠΠΑΣ

Ο χώρος ως ο υποδοχέας όλων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων αποτελεί εννοιολογικό και επιστημονικό αντικείμενο ενός ευρύτατου φάσματος θετικών και θεωρητικών επιστημών αλλά ταυτόχρονα είναι και το αντικείμενο συγκεκριμένων πολιτικών και επεμβάσεων. Αυτός ο δυϊσμός (μελέτη, ανάλυση – επέμβαση, δράση) οριοθετεί όλες τις επιστήμες και τεχνικές / πολιτικές που ασχολούνται με το χώρο και την ανάπτυξη, όπως Γεωγραφία, Περιφερειακή Πολιτική, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Χωροταξία, Πολεοδομία, Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός, κλπ. Η κλίμακα του χώρου αναφοράς αλλά και η θεματική προσέγγιση (τομεακή, κλπ.) είναι ουσιαστικά οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν το διαχωρισμό μεταξύ αυτών των επιστημών. Με την έννοια αυτή η Χωροταξία, και συνεπώς και ο Χωροταξικός σχεδιασμός, είναι έννοιες ευρύτερες από εκείνες της Πολεοδομίας και του Πολεοδομικού Σχεδιασμού εφόσον οι δεύτερες αποτελούν ειδικότερες περιπτώσεις των πρώτων (μικρότερος χώρος αναφοράς).

Υπό το πρίσμα αυτό, σκοπός και αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η συστηματική εφαρμογή θεωρητικών αρχών και τεχνικών της χωροταξίας και της χαρτογραφίας (και κυρίως της τεχνολογίας των ΓΣΠ) για τη μελέτη, ανάλυση και σχεδιασμό επιλεγμένης περιοχής χωροταξικής κλίμακας.

Ο χαρακτήρας του Εργαστηρίου είναι προσανατολισμένος σε εφαρμοσμένο επίπεδο και η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει την εκπόνηση εξαμηνιαίας υποχρεωτικής συλλογικής εργασίας η οποία δίνει έμφαση στην ολοκληρωμένη / συνδυασμένη εφαρμογή τεχνικών της χωροταξίας και της χαρτογραφίας.