Κωδικός Μαθήματος 
ARC_095
Διδακτικές Μονάδες 
12

Ο χώρος ως ο υποδοχέας όλων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων αποτελεί εννοιολογικό και επιστημονικό αντικείμενο ενός ευρύτατου φάσματος θετικών και θεωρητικών επιστημών αλλά ταυτόχρονα είναι και το αντικείμενο συγκεκριμένων πολιτικών και επεμβάσεων. Αυτός ο δυϊσμός (μελέτη, ανάλυση – επέμβαση, δράση) οριοθετεί όλες τις επιστήμες και τεχνικές / πολιτικές που ασχολούνται με τον Χώρο και την Ανάπτυξη, όπως Γεωγραφία, Περιφερειακή Πολιτική, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Χωροταξία, Πολεοδομία, Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός, κλπ. Η κλίμακα του χώρου αναφοράς αλλά και η θεματική προσέγγιση (τομεακή, κλπ.) είναι ουσιαστικά οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν το διαχωρισμό μεταξύ αυτών των επιστημών. Με την έννοια αυτή η Χωροταξία, και συνεπώς και ο Χωροταξικός Σχεδιασμός, είναι έννοιες ευρύτερες από εκείνες της Πολεοδομίας και του Πολεοδομικού Σχεδιασμού εφόσον οι δεύτερες αποτελούν ειδικότερες περιπτώσεις των πρώτων (μικρότερος χώρος αναφοράς).

Η διαδικασία του Χωροταξικού Σχεδιασμού είναι μία διεπιστημονική διαδικασία που απαιτεί και εμπλέκει δεδομένα και γνώσεις πολλών γνωστικών αντικειμένων, όπως: Χωρική ανάλυση, Χαρτογραφία, Βάσεις Δεδομένων, Στατιστική και Χωρική Στατιστική, κλπ. Το μέγεθος του χώρου αναφοράς (χωροταξική κλίμακα έρευνας/μελέτης) είναι αυτό που καθορίζει τη συγκεκριμένη οπτική προσέγγισης, μεθοδολογικών επιλογών καθώς και επιβάλλει την εφαρμογή επιλεγμένων τεχνικών ανάλυσης και σχεδιασμού. Υπό το πρίσμα αυτό, σκοπός και αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η συστηματική εφαρμογή θεωρητικών αρχών και τεχνικών της Χωροταξίας και της Χωρικής ανάλυσης για τη μελέτη, ανάλυση και σχεδιασμό επιλεγμένης περιοχής χωροταξικής κλίμακας.

Ο χαρακτήρας του Εργαστηρίου είναι προσανατολισμένος σε εφαρμοσμένο επίπεδο και η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει την εκπόνηση υποχρεωτικής εργασίας η οποία δίνει έμφαση στην ολοκληρωμένη / συνδυασμένη εφαρμογή τεχνικών της Χωροταξίας και της χωρικής ανάλυσης. Η τελική βαθμολογία της επίδοσης στο Εργαστήριο στηρίζεται στην εκπόνηση και υποστήριξη της εργασίας. Σημαντική παράμετρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η συνεπής και συστηματική συμμετοχή και παρακολούθηση των εργασιών του Εργαστηρίου, η συμμετοχή στις διαδικασίες καθοδήγησης και διόρθωσης των εργασιών, οι ενδιάμεσες παραδόσεις και η τελική προφορική παρουσίαση / υποστήριξη της εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον διαδικτυακό τόπο eclass του μαθήματος.