Διδακτικές Μονάδες 
4 Ή 2Χ2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓHΣ

ARC_E803 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ 1 (Σχεδιασμός και χαρτογραφικές αποδόσεις)
Διδάσκων: Αθανάσιος Σπανομαρίδης, Καθηγητής

ARC_E806 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ 2 (Τοπίο και χαρτογραφικές αποδόσεις)
Διδάσκων: Αθανάσιος Σπανομαρίδης, Καθηγητής

Η εξέλιξη του αστικού χώρου από μια εδαφικά ολοκληρωμένη οντότητα σε μία έννοια ευρύτερης γεωγραφικής περιφέρειας, που διαχέεται χωρικά πέραν των παραδοσιακών μοντέλων χωροθέτησης και σχεδιασμού που αφορούσε στα πρωτεύοντα αστικά κέντρα,  οδηγεί σε μια διαφορετική ανάγνωση της αστικής γεωγραφίας. Η αναγνώριση αυτού του "νέου τοπίου", που αποτελεί πλέον μια νέα πραγματικότητα θα πρέπει να προτείνει εναλλακτικά σχέδια και στρατηγικές  χωρικής οργάνωσης που θα δίνουν προτεραιότητα στην ίδια την πόλη που αποτελεί το έσχατο πλαίσιο αναφοράς και θεμελίωσης για κάθε αρχιτεκτονικό νόημα.  Το μάθημα αφορά στη  συστηματική μελέτη των τρόπων με τους οποίους οι άνθρωποι χειρίστηκαν το αστικό η φυσικό τοπίο και παράλληλα το πως αυτό σχηματοποίησε την πολιτισμική τους δομή. Η πολιτισμική κληρονομιά, την οποία οφείλουμε να διαφυλάξουμε περιλαμβάνει όλες εκείνες τις σχέσεις και καταστάσεις που οι ανθρώπινες κοινότητες συγκροτούν στο πλαίσιο της ιστορίας και της παράδοσής τους. Ο σχηματισμός, μορφολογική μέθοδος, η και χαρτογραφική απόδοση, αφορά στην αναγνώριση και περιγραφή όλων των φυσικών και πολιτιστικών τοπίων, και στη συνέχεια στην αναζήτηση προτύπων/καταστάσεων  στο τοπίο για τον καθορισμό της σχέσης μεταξύ του πολιτισμού και του τοπίου.  Ο στόχος είναι η αναζήτηση σύνθετων τύπων / παραδειγματικών καταστάσεων, που θα συμβάλλουν καθοριστικά σε ένα νέο τρόπο ανάγνωσης του τοπίου που βιώνουμε καθημερινά.
Ο όρος σχηματισμός αναφέρεται σε οποιασδήποτε μορφής διάπλαση, (formation).