09/10/2017

Οι παρουσιάσεις των Ερευνητικών και Διπλωματικών Εργασιών της περιόδου Οκτωβρίου 2017, θα γίνουν στις 25,26,27 Οκτωβρίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος, είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά (email: phondasx@upatras.gr), τις Δηλώσεις Παρουσίασης Ερευνητικής/Διπλωματικής Εργασίας, υπογεγραμμένες από τον Επιβλέποντα, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2017.