ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, σε συνεργασία µε το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών και το Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, οργανώνουν από το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 διατµηµατικό – διαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) µε θέµα «∆ιαχείριση Μνηµείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική».
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, προερχοµένων από τις επιστηµονικές περιοχές της αρχαιολογίας, της αρχιτεκτονικής, της πολιτισµικής τεχνολογίας και άλλους συναφείς κλάδους, στην αντιµετώπιση θεµάτων σχεδιασµού, παρέµβασης και διαχείρισης του αρχαιολογικά και ιστορικά φορτισµένου χώρου σε ιστορικά κέντρα οικισµών και στον περίγυρό τους. Η σπουδή αυτή επιδιώκει παράλληλα την εµβάθυνση στην έρευνα κοινών προβληµάτων αρχαιολογίας και αρχιτεκτονικής.
Το Πρόγραµµα είναι διετές πλήρους φοίτησης και περιλαµβάνει τις ακόλουθες τέσσερις βασικές συνιστώσες:
1. τα µεταπτυχιακά µαθήµατα
2. τα θέµατα σχεδιασµού
3. το διεπιστηµονικό σεµινάριο
4. τη µεταπτυχιακή εργασία
Τον συντονισµό και την διοικητική υποστήριξη του Προγράµµατος έχει το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τα µαθήµατα διεξάγονται στην Αθήνα και τα θέµατα σχεδιασµού στην Αθήνα, την Πάτρα, τη Μυτιλήνη, τη Νάξο και σε άλλα κέντρα κατά τις ανάγκες του προγράµµατος.
Οι διδάσκοντες του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστήµιου Πατρών που διδάσκουν το τρέχον ακαδημαϊκό έτος στο ΠΜΕ είναι οι Π. Κουφόπουλος, Στ. Μαµαλούκος, και Γ. Πανέτσος.

Μεταπτυχιακά µαθήµατα
 Ενότητα 1: Ιστορία και Θεωρία
- Αρχαιολογία, Αρχιτεκτονική και Πολεοδοµία της Αρχαιότητας
- Βυζαντινή, Μεσαιωνική και Μεταβυζαντινή Αρχιτεκτονική και Πολεοδοµία
- Πολιτισµική Επικοινωνία
- Ιστορία της νεότερης πόλης και της πολεοδοµίας
- Θεωρία της Αρχιτεκτονικής και της Πολεοδοµίας
- Θεωρία της Συντήρησης και Αποκατάστασης Μνηµείων και Συνόλων
- Ειδικά θέµατα Ιστορίας και Θεωρίας
 
Ενότητα 2: Μεθοδολογία και Τεχνικές
- Μέθοδοι αρχαιολογικής έρευνας σε αστικό και περιαστικό χώρο
- Αρχαιολογική διαχείριση µνηµείων ιδιαίτερα σε αστικό και περιαστικό χώρο
- Συντήρηση και αποκατάσταση µνηµείων
- Εφαρµογές Πληροφορικής για τη µελέτη και καταγραφή µνηµείων
- Νέες Τεχνολογίες για την ερµηνεία και ανάδειξη µνηµείων
- Γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών (GIS)
- Μέθοδοι των Κοινωνικών Επιστηµών
 
Ενότητα 3: Πρακτική
- Νοµικό πλαίσιο προστασίας της Πολιτισµικής Κληρονοµιάς και Πολεοδοµική νοµοθεσία
- ∆ιαχείριση του Αρχαιολογικού Έργου
- Λειτουργία µνηµειακών χώρων
- Ειδικά θέµατα πολιτισµικής τεχνολογίας
- Κοινωνιολογία του αστικού και περιαστικού χώρου
- Οικονοµία του αστικού και περιαστικού χώρου
- Βιώσιµη και Αειφόρος Ανάπτυξη

Αίτηση εγγραφής στο ΠΜΣ:
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση (επισυνάπτεται)
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων
γ) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας
δ) Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών
ε) Βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, τυχόν διδακτική και επαγγελµατική εµπειρία, επιστηµονική και άλλη σχετική δραστηριότητα.
στ) Υπόµνηµα µε τα επιστηµονικά ενδιαφέροντα του/της υποψηφίου/ας , καθώς και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεται να πραγµατοποιήσει σπουδές στο συγκεκριµένο ΠΜΣ.
ζ) ∆ύο συστατικές επιστολές
η) Ανάτυπα δηµοσιεύσεων και περίληψη πτυχιακής / διπλωµατικής εργασίας, εφόσον οι προπτυχιακές σπουδές του υποψηφίου προβλέπουν τέτοια εργασία. Ιδιαίτερα για τους αρχιτέκτονες υποψηφίους  απαιτείται η υποβολή φακέλου, ο οποίος θα περιλαµβάνει τις κύριες σχεδιαστικές εργασίες τους.
Σηµειώνεται ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 υπάρχουν δίδακτρα 300 Ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών.  

Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλουν κάθε Σεπτέµβριο τα δικαιολογητικά τους, µε συστηµένο ταχυδροµείο, στην ταχυδροµική διεύθυνση:
Σπουδαστήριο Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή,
Πανεπιστηµιούπολη Ζωγράφου, 157 84 Αθήνα
(ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ),

και στην ηλεκτρονική  διεύθυνση: dpmsdiax@arch.uoa.gr τουλάχιστον την αίτηση, το βιογραφικό σηµείωµα και το υπόµνηµα. Περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρίσκουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ  (http://www.dpmsdiax.arch.uoa.gr/).