25/06/2021

Ο2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 144 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση
Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε
Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Κωδ. Προγρ.
81700) - Ε.Υ.: Δ. Μαντζαβίνος (25/06/2021).

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών
σύμφωνα με απόφαση της αρ. 771ης / 23.06.2021
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του
Πανεπιστημίου Πατρών, για την
υλοποίηση του έργου «Απόκτηση
Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε
Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών», που
συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -Ε.Κ.Τ.) και
Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πράξης
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες
Κατόχους Διδακτορικού για το
ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022 στο Πανεπιστήμιο
Πατρών», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον
καθηγητή του Τμήματος Χημικών
Μηχανικών Διονύσιο Μαντζαβίνο,
Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών,
προτίθεται να προβεί στην ανάθεση
έργου ως κάτωθι:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

https://uproskliseis.upatras.gr/wp-content/uploads/2021/07/81700_proskli...

Προθεσμία λήξης Υποβολής Προτάσεων:
16η.07.2021

 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 6ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

http://phdlessons.upatras.gr/