27/10/2021

ΠΡΟΣ: -Τους Συλλόγους α: Προπτυχιακών β:Μεταπτυχιακών Φοιτητών και γ: Υποψηφίων Διδακτόρων του Πανεπιστημίου Πατρών

- Όλους τους Φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής (α: Προπτυχιακούς, β: Μεταπτυχιακούς και γ:Υποψήφιους Διδάκτορες) των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (με τη φροντίδα των Γραμματειών των οικείων Τμημάτων)

ΘΕΜΑ : Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΣΧΕΤ: α) Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. β΄ και των άρθρων 17 και 18 παρ. 1γ του ν. 4485/2017 (Α΄114),

β) την υπ’αριθμ144343/Ζ1/1.9.2017 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ «Ζητήματα Οργάνωσης Διοίκησης των ΑΕΙ, μετά την δημοσίευση του ν.4485/2017» (Α’114)

γ) τις διατάξεις της υπ’αριθμ.153348/Ζ1/15.9.2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3255 τ.Β’)

δ) την αριθμ.πρωτ.724/29096/16-10-2017 απόφαση της Συγκλήτου (αρ.συν. 126/10-10-2017) με θέμα:»Επί του θέματος της προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και φοιτητών στα συλλογικά όργανα Σχολών και Τμημάτων».

ε) τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 191014/Ζ1/7.11.2017 (ΦΕΚ3969/13.11.2017 τ.Β) Υπουργικής Απόφασης

ζ) Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 3899/25.10.2019 τ. Β΄)

η) το άρθρο 192 του ν.4823 (ΦΕΚ 136/3.8.2021 τ.Α’)

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Ιδρύματος διεξάγεται σε ετήσια βάση και σε κοινή ημερομηνία, η οποία ορίζεται και προκηρύσσεται από τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα των φοιτητών, εφόσον υπάρχουν. Ειδικότερα:

Α. Στη Γ.Σ της Πολυτεχνικής Σχολής συμμετέχουν δέκα οκτώ (18) εκπρόσωποι των φοιτητών, ήτοι σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών Δ.Ε.Π της Γ.Σ της Πολυτεχνικής Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία (από 1.12.2021 έως 30.11.2022) με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας της Σχολής με δικαίωμα συμμετοχής, που θα συμμετέχουν στη Γ.Σ της Σχολής όπως το εν λόγω συλλογικό όργανο θα συγκροτηθεί εκ νέου και θα λειτουργήσει από 1.12.2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114). Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ΄ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος για την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας(1)συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.

Ως φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής ορίζονται εκ του νόμου οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι και εκλογής τους στα όργανα αυτά. Το δικαίωμα αυτό το έχουν: αα) οι προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα(4)εξάμηνα, ββ) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος του δεύτερου κύκλου σπουδών, και γγ) οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα πέντε (5) πρώτα έτη του τρίτου κύκλου σπουδών.

Η Γενική Συνέλευση της Πολυτεχνικής Σχολής συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι των φοιτητών, των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως υποδείξετε κατά τις ισχύουσες διατάξεις, τους εκπροσώπους σας με τους αναπληρωτές τους στη Γενική Συνέλευση της Πολυτεχνικής Σχολής με ετήσια θητεία από 1.12.2021 έως 30.11.2022.

Β. Στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής συμμετέχει ένας (1) εκπρόσωπος των φοιτητών, ήτοι σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, ο οποίος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του, για ετήσια θητεία (από 1.12.2021 έως 30.11.2022) με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας της Σχολής με δικαίωμα συμμετοχής, που θα συμμετέχει στην Κοσμητεία της Σχολής όπως το εν λόγω συλλογικό όργανο θα συγκροτηθεί εκ νέου και θα λειτουργήσει από 1.12.2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114). Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ΄ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος για την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.

Ως φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής ορίζονται εκ του νόμου οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι και εκλογής τους στα όργανα αυτά. Το δικαίωμα αυτό το έχουν: αα) οι προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα(4)εξάμηνα, ββ) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος του δεύτερου κύκλου σπουδών, και γγ) οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα πέντε (5) πρώτα έτη του τρίτου κύκλου σπουδών.

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι των φοιτητών, των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως υποδείξετε κατά τις ισχύουσες διατάξεις τους εκπροσώπους σας με τους αναπληρωτές τους στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής με ετήσια θητεία από 1.12.2021 έως 30.11.2022.

Ο Κοσμήτορας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΟΥΡΗΣ