07/10/2021

ΠΡΟΣ : -Τους Συλλόγους α: Προπτυχιακών Φοιτητών, β: Μεταπτυχιακών Φοιτητών και γ:Υποψηφίων Διδακτόρων του Πανεπιστημίου Πατρών
-Όλους τους Φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής (α: Προπτυχιακούς, β: Μεταπτυχιακούς και γ:Υποψήφιους Διδάκτορες) του Πανεπιστημίου Πατρών (με τη φροντίδα των Γραμματειών του Ιδρύματος)
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΘΕΜΑ : «Ανάδειξη εκπροσώπων Φοιτητών στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών»
Σχετ. α) Οι διατάξεις των άρθρων 2 παρ. β΄, 13 παρ. 1 και 84 του ν. 4485/2017 (Α΄114)
β) Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 3899/25.10.2019 τ. Β΄)
γ) Οι διατάξεις του άρθρου 192 του ν. 4823/2021 (136 Α΄)
δ) Η υπ΄αριθ. 191014/Ζ1/7.11.2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15.9.2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι.
και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄114)».
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις ως άνω β) σχετικές διατάξεις, η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Σύγκλητο του Ιδρύματος διεξάγεται σε ετήσια βάση και σε κοινή ημερομηνία, η οποία ορίζεται και προκηρύσσεται από τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα των φοιτητών.
Ειδικότερα, στη Σύγκλητο συμμετέχουν τρεις (3) εκπρόσωποι των φοιτητών, ήτοι σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Συγκλήτου, οι οποίοι εκλέγονται μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία (από 1.12.2019 έως 30.11.2020) από τους φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας του Ιδρύματος, που θα συμμετέχουν στη Σύγκλητο του Ιδρύματος, όπως το εν λόγω συλλογικό όργανο θα συγκροτηθεί εκ νέου και λειτουργήσει από 1.12.2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114). Η ψηφοφορία διεξάγεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)».
Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ΄ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος από την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά από τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.
Ως φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής ορίζονται εκ του νόμου: οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι. και εκλογής τους στα όργανα αυτά. Το δικαίωμα αυτό το έχουν: αα) οι προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, ββ) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος του δεύτερου κύκλου σπουδών, και γγ) οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα πέντε (5) πρώτα έτη του τρίτου κύκλου σπουδών.
Η Σύγκλητος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι των φοιτητών, των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και των Διοικητικών Υπαλλήλων.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως υποδείξετε, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, τους εκπροσώπους σας στη Σύγκλητο του Ιδρύματος με ετήσια θητεία από 1.12.2021 έως 30.11.2022.
Ο ΠΡΥΤΑΝHΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Kοινοποίηση:
- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αντιπρυτάνεις
- Κοσμήτορες Σχολών
- Προέδρους Τμημάτων
- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
-Διεύθυνση Γραμματειών και Ακαδημαϊκών Δομών
- Γραμματείες Τμημάτων