30/12/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 14
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση
Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε
Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Κωδ. Προγρ.
81700) - Ε.Υ.: Δ. Μαντζαβίνος (30/12/2021).

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών
σύμφωνα με απόφαση της αρ. 796ης / 29.12.2021
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του
Πανεπιστημίου Πατρών, για την
υλοποίηση του έργου «Απόκτηση
Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε
Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών», που
συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -Ε.Κ.Τ.) και
Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πράξης
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες
Κατόχους Διδακτορικού 2021- 2022 για το
Πανεπιστήμιο Πατρών», με Επιστημονικά
Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος
Χημικών Μηχανικών Διονύσιο Μαντζαβίνο,
Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών,
προτίθεται να προβεί στην ανάθεση
έργου ως κάτωθι:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [1]

Προθεσμία λήξης Υποβολής Προτάσεων:
17.01.2022

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
[2]