16/09/2021

 

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για τη Συγκρότηση Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής και ορισμού Συντονιστή της για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Οικοδομικός Σχεδιασμός» (κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: APP18424).

 

Παρακαλώ, δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.