01/11/2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματός μας θα γίνει στις 17 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30

στην Αίθουσα Τελετών του Κτηρίου Διοίκησης- Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι φοιτητές που πρόκειται να λάβουν μέρος στην ορκωμοσία θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας και τα παρακάτω δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2019.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση- Δήλωση Ορκωμοσίας
  2. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
  3. Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης (μόνο για τους φοιτητές που είχε εγκριθεί βιβλιάριο από τη Γραμματεία)
  4. Υπηρεσιακό Σημείωμα από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που να βεβαιώνει ότι έχουν παραδώσει τη διπλωματική εργασία τους σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
  5. Υπεύθυνη Δήλωση (Αφορά σίτιση, στέγαση, περίθαλψη και ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης), χορηγείται από τη Γραμματεία.
  6. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (προκειμένου να γίνει έλεγχος του τόπου γεννήσεως του φοιτητή).

Για την προσκόμιση υπηρεσιακού σημειώματος ορκωμοσίας από την Αρχιτεκτονική Βιβλιοθήκη ο φοιτητής/ρια θα πρέπει:

Α) Να επιστρέψει όλα τα βιβλία που έχει δανειστεί

Β) Να τακτοποιήσει τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες (π.χ. υπολειπόμενα πρόστιμα)

Γ) Να καταθέσει το τεύχος της ερευνητικής και διπλωματικής εργασίας (η ερευνητική εργασία θα είναι αποδεκτή σε μέγεθος Α4 (portait ή landscape) ή και μικρότερο του A4.

Δ) Να υποβάλλει το ηλεκτρονικό αρχείο της ερευνητικής και διπλωματικής εργασίας  στην ειδική φόρμα του αρχείου του τμήματος. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην παραδώσετε την κάρτα δανεισμού σας στην Κεντρική Βιβλιοθήκη (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης) εάν δεν έχετε λάβει πρώτα το υπηρεσιακό σημείωμα της Αρχιτεκτονικής Βιβλιοθήκης.

Διευκρινίζεται ότι, όποιος δεν καταθέσει τα παραπάνω δικαιολογητικά μέχρι τις 18/11/2019 δε θα λάβει μέρος στην ορκωμοσία.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος