20/08/2020

Πάτρα, 17 Αυγούστου 2020

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID – 19

 

Όπως είναι γνωστό, η Σύγκλητος (συνεδρίαση 172/29.7.2020), αποφάσισε «τη διεξαγωγή των εξετάσεων των μαθημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου του Πανεπιστημίου Πατρών, κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, εξ ολοκλήρου με την εξ αποστάσεως μέθοδο, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν με την πανδημία Covid-19. Για κάθε παρέκκλιση από την ως άνω απόφαση για την εξεταστική την ευθύνη φέρει ο Πρόεδρος και οι διδάσκοντες του Τμήματος. Σε περίπτωση αλλαγής των δεδομένων, η ως άνω απόφαση δύναται να επανεξεταστεί στο τέλος Αυγούστου 2020.

Για την εφαρμογή της παραπάνω απόφασης και την εξ αποστάσεως διενέργεια των εξετάσεων, είναι αναγκαίες οι παρακάτω ενέργειες:

 

Οι εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2020 να διεξαχθούν με τους τρόπους που διεξήχθησαν και οι εξετάσεις του Ιουνίου 2020, δηλαδή με βάση τα εγκεκριμένα από τη Σύγκλητο σενάρια εξετάσεων (αναλυτική παρουσίαση: https://sfb.sites.upnet.gr/exams/).

 

Για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των εξετάσεων θεωρείται απαραίτητο, για τεχνικούς και εκπαιδευτικούς λόγους, να δημιουργηθεί για κάθε εξεταζόμενο μάθημα μια νέα «Εξέταση Μαθήματος» στο exams.eclass.upatras.gr. Σημειώνεται ότι αν είναι επιθυμητό, είναι δυνατή και εύκολη η ταυτόχρονη μεταφορά της τράπεζας ερωτήσεων από προηγούμενες εξετάσεις του κρίνεται ότι μαθήματος. Για τη δημιουργία της νέας εξέτασης και τη μεταφορά της τράπεζας θεμάτων έχουν ήδη αναρτηθεί από το τμήμα Δικτύων οι σχετικές οδηγίες (https://sfb.sites.upnet.gr/exams/reexams/), οι οποίες είναι διαθέσιμες και σε βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=NdeCR2QbGHg&feature=youtu.be.

Επίσης, για αποφυγή σύγχυσης με την προηγούμενη εξεταστική, κρίνεται ότι δεν είναι σκόπιμο να είναι ορατό στους φοιτητές οποιοδήποτε μάθημα εξετάστηκε κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2020.

Η εγγραφή των φοιτητών στα μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν, θα γίνει όπως ακριβώς προβλεπόταν και στην εξεταστική του Ιουνίου 2020. Η ενημέρωση των φοιτητών για το πρόγραμμα των εξετάσεων και την εγγραφή τους στις νέες εξετάσεις μαθημάτων (exams.eclass.upatras.gr) θα γίνει με ανακοίνωση με ανακοίνωση στους δικτυακούς τόπους των Τμημάτων και με όποιον άλλον τρόπο θεωρείται πρόσφορο από τις ακαδημαϊκές μονάδες του Ιδρύματος.