07/12/2023

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Οι παρουσιάσεις των Ερευνητικών και Διπλωματικών Εργασιών της περιόδου    Φεβρουαρίου 2024, θα γίνουν την Πέμπτη και την Παρασκευή 8 & 9 Φεβρουαρίου 2024 ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονικά στο email: phondasx@upatras.gr

  1. Την Αίτηση Παρουσίασης Ερευνητικής/Διπλωματικής*

υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα

 

  1. και Την Υπεύθυνη Δήλωση* (μέσω του egov) πνευματικών δικαιωμάτων,

συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον αιτούντα

μέχρι την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024.

 

Επισημαίνεται δε, ότι ως τμήμα της παρουσίασης της Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ) κάθε φοιτητής/τρια ή ομάδα φοιτητών θα πρέπει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει πινακίδα διαστάσεων Α1 κατακόρυφης/portrait διάταξης που θα παρουσιάζει με εύληπτο τρόπο επιλεγέντα στοιχεία της ΔΕ.

Θα πρέπει συνοπτικά και στοχευμένα να μεταφέρει την αρχιτεκτονική ιδέα της πρότασης και να παρουσιάζει τα κυριότερα σχέδια και τρισδιάστατες απεικονίσεις. Θα περιλαμβάνει τον τίτλο της εργασίας και τα ονόματα του/της φοιτητή/τριας ή της ομάδας φοιτητών καθώς και του/της Επιβλέποντα/ουσας Καθηγητή/τριας.

Η εκτυπωμένη πινακίδα θα αναρτάται με ευθύνη του/της φοιτητή/τριας ή της ομάδας φοιτητών πριν την έναρξη των παρουσιάσεων στον προσδιορισμένο εκθεσιακό χώρο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Σχεδιαστήριο 5. Η εκτύπωση και η ανάρτηση της πινακίδας αποτελεί προϋπόθεση για την καταχώρηση του βαθμού της ΔΕ.

Αναλυτικό πρόγραμμα παρουσιάσεων θα αναρτηθεί μετά την συγκέντρωση όλων των αιτήσεων.

*Δείτε τα επισυναπτόμενα.

Η Υπεύθυνη Δήλωση χρειάζεται συμπλήρωση στο κείμενο, τίτλο, επιβλέποντα και είδος εργασίας