30/05/2023

Οι παρουσιάσεις των Ερευνητικών και Διπλωματικών Εργασιών της περιόδου Ιουλίου 2023,

θα γίνουν την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Παρ     Παρακαλούνται οι φοιτητές να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονικά στο email: phondasx@upatras.gr

  1. την αίτηση/Δήλωση Παρουσίασης Ερευνητικής/Διπλωματικής*

υπο            υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα

 

  1. και την υπεύθυνη δήλωση* πνευματικών δικαιωμάτων,

        συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον αιτούντα

μέχρι την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023.

 

Επισημαίνεται δε, ότι ως τμήμα της παρουσίασης της Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ) κάθε φοιτητής/τρια ή ομάδα φοιτητών θα πρέπει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει πινακίδα διαστάσεων Α1 κατακόρυφης/portrait διάταξης που θα παρουσιάζει με εύληπτο τρόπο επιλεγέντα στοιχεία της ΔΕ.

Θα πρέπει συνοπτικά και στοχευμένα να μεταφέρει την αρχιτεκτονική ιδέα της πρότασης και να παρουσιάζει τα κυριότερα σχέδια και τρισδιάστατες απεικονίσεις. Θα περιλαμβάνει τον τίτλο της εργασίας και τα ονόματα του/της φοιτητή/τριας ή της ομάδας φοιτητών καθώς και του/της Επιβλέποντα/ουσας Καθηγητή/τριας.

Η εκτυπωμένη πινακίδα θα αναρτάται με ευθύνη του/της φοιτητή/τριας ή της ομάδας φοιτητών πριν την έναρξη των παρουσιάσεων στον προσδιορισμένο εκθεσιακό χώρο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Σχεδιαστήριο 5. Η εκτύπωση και η ανάρτηση της πινακίδας αποτελεί προϋπόθεση για την καταχώρηση του βαθμού της ΔΕ.

Αναλυτικό πρόγραμμα παρουσιάσεων θα αναρτηθεί μετά την συγκέντρωση όλων των αιτήσεων.

*δείτε τα επισυναπτόμενα

 

 

Επι