12/11/2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Π Ο Τ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α

Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματός μας θα γίνει στις 7 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 π.μ. στο Αμφιθέατρο Ι-4, του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής εκδηλώσεων αποφοίτησης και ορκωμοσίας φοιτητών με υποχρεωτική τήρηση κανόνων απαιτήσεων και διαδικασιών σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ, σύμφωνα με τα κάτωθι (α) και (β) σχετικά όπως ισχύουν, σας ενημερώνουμε ότι στην τελετή ορκωμοσίας επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο των ορκιζόμενων, συνοδευόμενων από δύο το πολύ ατόμων.

Σχετ: α) Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 3899/25.10.2019, τ. Β’)

β) Το άρθρο 12 της υπό στοιχεία 119847/ΓΔ6/24.9.2021 ΚΥΑ, όπως εκάστοτε ισχύει

γ) Την υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021/τ.Β΄ ΚΥΑ), όπως εκάστοτε ισχύει

δ) Το υπ' αριθμ. 24780/1.11.2021 έγγραφο της Γραμματείας του Πρυτανικού Συμβουλίου

ε) Την υποχρεωτική τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων όπως εκάστοτε ισχύουν

Χρήσιμες Πληροφορίες

 • Το δίπλωμα απονέμεται σε δημόσια τελετή ορκωμοσίας και απονομής διπλωμάτων, ενώπιον των Πανεπιστημιακών Αρχών (Πρυτανικών Αρχών, Κοσμητόρων Σχολών, Προέδρων Τμημάτων ή εκπροσώπων τους).
 • Ο χώρος διεξαγωγής των τελετών των Τμημάτων που εδρεύουν στην Πάτρα το Αμφιθέατρο 1-4 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών (μικτός χώρος 50% χωρητικότητα) http://www.confer.upatras.gr/index.php
 • Το κείμενο του όρκου, χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος και διαβάζεται από τον πρωτεύσαντα ή την πρωτεύσασα σε βαθμό Πτυχίου ή Διπλώματος του Τμήματος. Όσοι εκ των αποφοίτων δεν επιθυμούν να δώσουν θρησκευτικό όρκο επιτρέπεται η επίκληση της τιμής και της συνειδήσεώς των.
 • Η επίδοση των διπλωμάτων γίνεται κατ’ αλφαβητική σειρά.
 • Επειδή η τελετή ορκωμοσίας αποτελεί μια σημαντική στιγμή τόσο για τους αποφοίτους όσο και για τις οικογένειές τους, μεριμνάται ώστε να πραγματοποιηθεί σε ατμόσφαιρα πολιτισμού και ευπρέπειας, όπως αρμόζει σε Ακαδημαϊκό Ίδρυμα. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η κατανάλωση ποτού και φαγητού, καθώς και η χρήση ειδών πάρτι (σερπαντίνων, κομφετί, καραμουζών κλπ.), ανθοδεσμών στο χώρο διεξαγωγής των τελετών, στους κοινόχρηστους χώρους και στον περιβάλλοντα χώρο της Πανεπιστημιούπολης.
 • Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679, σας ενημερώνουμε ότι, οι τελετές ορκωμοσίας πτυχιούχων – διπλωματούχων του Πανεπιστημίου Πατρών, βιντεοσκοπούνται, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια των τελετών λαμβάνονται φωτογραφίες των ορκιζόμενων και των παρευρισκόμενων επισκεπτών από διαπιστευμένους φωτογράφους, εικονολήπτες. Η φωτογράφιση είναι προαιρετική. Πληροφορίες σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων μπορείτε να αναζητήσετε στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/privacy-policy/
 • Οι τελετές αποφοίτησης θα πραγματοποιηθούν με την υποχρεωτική τήρηση κανόνων, απαιτήσεων και διαδικασιών σύμφωνα την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ κατά της πανδημίας covid 19. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες προσέρχονται στο χώρο της τελετής με επίδειξη και έλεγχο είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικού νόσησης είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 ή αρνητικής εξέτασης με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid-test) και του αντίστοιχου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται από τους κατά τόπους υπευθύνους για τη διενέργεια ελέγχων.
 • Η χρήση της προστατευτικής μάσκας (κατά προτίμηση χειρουργικής) είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους στην τελετή τόσο κατά την είσοδο, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στον χώρο διεξαγωγής της τελετής.
 • Στις τελετές θα συμμετάσχουν μόνο οι ορκιζόμενοι, συνοδευόμενοι, από δύο το πολύ άτομα. Η πραγματοποίηση της τελετής θα γίνει χωρίς τηβέννους και χωρίς χειραψία. Οι ορκιζόμενοι με τους συνοδούς τους προσέρχονται στο χώρο διεξαγωγής της τελετής μία ώρα πριν την έναρξη της τελετής και αποχωρούν σταδιακά, χωρίς να παραμένουν στους κοινόχρηστους χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός μεταξύ των τελετών ορκωμοσίας.
 • Αναλυτικές οδηγίες ορκωμοσίας και περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τις Γραμματείες των Τμημάτων.
 • Το πρόγραμμα των τελετών ενδέχεται να τροποποιηθεί και να προσαρμοστεί ανάλογα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν κατά την χρονική περίοδο διεξαγωγής των τελετών ορκωμοσίας.

Ακολούθως οι φοιτητές/τριες που πρόκειται να λάβουν μέρος στην ορκωμοσία θα πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά (μέσω courier), στη Γραμματεία, την αίτηση ορκωμοσίας και τα παρακάτω δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2021.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση- Δήλωση Ορκωμοσίας
 2. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
 3. Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης (μόνο για τους φοιτητές/τριες που είχε εγκριθεί βιβλιάριο από τη Γραμματεία)
 4. Υπηρεσιακό Σημείωμα από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που να βεβαιώνει ότι έχουν παραδώσει τη διπλωματική εργασία τους σε ηλεκτρονική μορφή. (αποστέλνεται στην Γραμματεία από την Βιβλιοθήκη).
 5. Υπεύθυνη Δήλωση (Αφορά σίτιση, στέγαση, περίθαλψη και ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης, οικονομικές εκκρεμότητες από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα erasmus), (επισυνάπτεται το κείμενο).*
 6. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (προκειμένου να γίνει έλεγχος των στοιχείων του φοιτητή/τριας).

Για την προσκόμιση υπηρεσιακού σημειώματος ορκωμοσίας από την Αρχιτεκτονική Βιβλιοθήκη ο φοιτητής/ρια θα πρέπει:

 1. Να έχει επιστρέψει όλα τα βιβλία που έχει δανειστεί
 2. Να μην οφείλει χρήματα από πρόστιμα στη βιβλιοθήκη
 3. Να υποβάλει, το αργότερο έως τις 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ηλεκτρονικά την ερευνητική και διπλωματική εργασία του/της στην ειδική φόρμα που έχει διαμορφωθεί στον παρακάτω σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Τμήματος http://www.arch.upatras.gr/el/news/news/ilektroniki-ypovoli-diplomatikon-kai-ereynitikon-ergasion-sti-vivliothiki-kai-to-arheio-toy-tampp-6355.html
 4. Να αποστείλει, το αργότερο έως τις 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021, τα έντυπα τεύχη ερευνητικής-διπλωματικής εργασίας με courier στη διεύθυνση της Αρχιτεκτονικής Βιβλιοθήκης :

Αρχιτεκτονική Βιβλιοθήκη
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Σχεδιαστήριο Σ5, 1ος όροφος

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, 265 00 Ρίο, Πάτρα

Για την ηλεκτρονική υποβολή :

*Σημειώνεται πως πρέπει να ακολουθηθούν με ακρίβεια και ιδιαίτερη προσοχή οι οδηγίες συμπλήρωσης της ως άνω ειδικής φόρμας, προκειμένου να περατωθεί με επιτυχία η όλη διαδικασία*.

Υπενθυμίζεται πως, για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία αποφοίτησης, η παραπάνω διαδικασία είναι υποχρεωτική. Το υπηρεσιακό σημείωμα της Αρχιτεκτονικής Βιβλιοθήκης θα εκδοθεί για τον καθένα ξεχωριστά και θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στη Γραμματεία, με την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω περιγραφομένων βημάτων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, επικοινωνήστε με τη Βιβλιοθήκη στο librarch@upatras.gr, στο gvasiliou@upatras.gr ή στους αριθμούς 2610996189 και 2610996190.

Εκ μέρους της Αρχιτεκτονικής Βιβλιοθήκης

 

*Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι πλέον υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης και αποστολής ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από την εφαρμογή www.gov.gr [1], και ειδικότερα από τον σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kaiexousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses.

Για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστούν τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο gov.gr ή στο Taxisnet και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου. Η εν λόγω Υπεύθυνη δήλωση είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορεί ο ενδιαφερόμενος να την αποστείλει και ηλεκτρονικά σε δημόσια υπηρεσία.

 

 

Διευκρινίζεται ότι, όποιος δεν καταθέσει τα παραπάνω δικαιολογητικά μέχρι τις 16/11/2021 δε θα λάβει μέρος στην ορκωμοσία.

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος