12/10/2017

Σας ενημερώνουμε για την διενέργεια εκλογών Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

 

Υποψηφιότητα υπέβαλαν για την θέση του Προέδρου ο κ. Γ. Πανέτσος και του Αναπληρωτή Προέδρου ο κ. Ι. Αίσωπος.

 

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω εκλογών ορίζεται η 19/10/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 9:00 ως 13:00 και τόπος εκλογών, η αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος.

Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 20/10/2017 ημέρα Παρασκευή, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.

Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα.

Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Προέδρους ή Αναπληρωτές Προέδρους, δίπλα από το όνομά τους.

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής εφορευτική επιτροπή με ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη ταυτόχρονα για τους υποψηφίους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους.