25/08/2020

 

 

                                                         ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

 

 

 

 

 

Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α  Π Ο Υ  Α Π Α Ι Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Κ Δ Ο Σ Η  Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ  Τ Α Υ ΤΟ Τ Η Τ Α Σ  Δ Ω Ρ Ε Α Ν  Σ Ι Τ Ι Σ Η Σ

 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά, το κάθε ένα ξεχωριστά, ψηφιοποιημένα με σαρωτή (scanner)σε μορφή pdf, καταχωρώντας στο ηλεκτρονικό σύστημα https://sitisi.upatras.gr κατά την συμπλήρωση της αίτησης.

 

7. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 (εισοδήματα 2019)και των δύο γονέων ή του γονέα του φοιτητή, που έχει την επιμέλειά του.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης εισοδήματος, τότε μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα των γονέων του, θα υποβάλλει και το ατομικό του εκκαθαριστικό σημείωμα, καθώς και τυχόν εισοδήματα (εκκαθαριστικό σημείωμα)των ανήλικων ΑΔΕΛΦΩΝ από κάθε πηγή.

 

Οι φοιτητές που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και υποβάλλουν φορολογική δήλωση, θα υποβάλλουν το ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα, φορολογικού έτους 2019 (εισοδήματα έτους 2019).

 

Οι έγγαμοι φοιτητές θα υποβάλλουν το οικογενειακό εκκαθαριστικό σημείωμα (ατομικό και συζύγου), φορολογικού έτους 2019 (εισοδήματα έτους 2019).

 

Σε περίπτωση που μέχρι την υποβολή της αίτησης δεν έχει εκδοθεί το εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογικού έτους 2019, θα προσκομίζεται αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης (Ε1) φορολογικού έτους 2019.

 

ΚΥΠΡΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ θα υποβάλλουν:

α) Βεβαίωση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών της χώρας τους (Φορολογική Βεβαίωση)και των δύο γονέων, στην οποία θα φαίνεται το οικογενειακό εισόδημα που αποκτήθηκε το έτος 2019.

β) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ TEKNA ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ θα υποβάλλουν:

α) Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας της χώρας τους, επίσημα μεταφρασμένη στην Ελληνική γλώσσα, στην οποία θα φαίνεται το οικογενειακό εισόδημα που αποκτήθηκε το έτος 2019.

β) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ θα υποβάλλουν Βεβαίωση χορήγησης υποτροφίας, ακαδ. έτους 2020-2021, από το Υπουργείο Παιδείας.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS θα υποβάλλουν Βεβαίωση από τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, στην οποία θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα της παραμονής τους στο Πανεπιστήμιο καθώς και πιστοποιητικό εγγραφής τους στο τμήμα.

 

 

8. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ, όταν ο ίδιος ο φοιτητής, ανεξαρτήτου ηλικίας, ή ένας από τους γονείς του εάν είναι άγαμος κάτω των 25 ετών, ή ο/η σύζυγός του/της εάν είναι έγγαμος, εισπράττει επίδομα ανεργίας. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος.

 

9. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (μόνο για όσους εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες)

 

Στην περίπτωση που οι γονείς είναι διαζευγμένοι και ο γονέας που έχει αναλάβει την γονική μέριμνα παραμένει άγαμος, θα υποβάλλονται α) φωτοαντίγραφο διαζυγίου, β) Φωτοαντίγραφο δικαστικής απόφασης επιμέλειας των παιδιών ή ιδιωτικό συμφωνητικό, που να προκύπτει σαφώς ο γονέας που έχει την επιμέλεια και γ) τη ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ε1)ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ που περιέχει προστατευόμενο μέλος τον φοιτητή. (Φορολ. έτους 2019).

Στην περίπτωση διάστασης των γονέων του φοιτητή, θα προσκομίζονται α) φορολογική δήλωση (Ε1) του γονέα του φοιτητή/τριας από την οποία να προκύπτει ότι είναι προστατευόμενο μέλος και β) Υπεύθυνες Δηλώσεις (Ν.1599/86)με το γνήσιο της υπογραφής και των δύο εν διαστάσει συζύγων, στην οποία να δηλώνουν ποιος από τους δύο γονείς βαρύνει οικονομικά ο φοιτητής/τρια.

(για την βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής στην Υπεύθυνη Δήλωση ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο www.gov.gr)

Εάν υπάρχει δεύτερος γάμος τα στοιχεία λαμβάνονται από την κοινή φορολογική δήλωση και εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας όπως υποβλήθηκε από τους νυν συζύγους.

  • Οι πρωτοετείς φοιτητές Ειδικών Κατηγοριών (Αθλητές, Αλλοδαποί, φοιτητές τέκνα Ομογενών, τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.λπ.), οι φοιτητές από μεταφορά θέσης, οι φοιτητές με προγράμματα ανταλλαγών (ERASMUS κ.λπ.) καθώς και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (Π.Μ.Σ υποψήφιοι διδάκτορες), θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα δικαιολογητικά στη διεύθυνση https://sitisi.upatras.gr, δίνοντας username/password που διαθέτουν, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Τμήμα.

 

 

Πληροφορίες θα δίνονται τηλεφωνικά ή μέσω email όπως παρακάτω:

 

 

 

► ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

 

- Οι φοιτητές των Τμημάτων της Πάτρας στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών (κτίριο Α’ ισόγειο, τηλ. 2610997976, email: dfm@upatras.gr)

- Οι φοιτητές των Τμημάτων του Αγρινίου στο γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (Γ. Σεφέρη 2, Β’ κτίριο, κα Μαρία Στεργίου, τηλ. 2641074169, email: mstergiou@upatras.gr)

- Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη των Πατρών,(Κουκούλι)στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας(κα Αθηνά Τάτση,τηλ.2610369-013, email: tatsi@upatras.gr ).

 

- Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στις πόλεις Μεσολογγίου, Αιγίου, Αμαλιάδος και Πύργου στο Τμήμα Υπηρεσιών Φοιτητικής Μέριμνας (κ. Σαλάππα Αλέξιο, τηλ. 2631058257, email: asalapas@upatras.gr )

 

ΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

 

 

 

 

 

 

1 παιδί

 

 

2 παιδιά

 

3 παιδιά

 

4 παιδιά

 

5 παιδιά

Εκτός Πατρών

2ος Φοιτητής

3ος Φοιτητής

 

45.000

50.000

53.000

55.000

58.000

61.000

60.000

63.000

66.000

65.000

68.000

71.000

Πατρινοί

2ος Φοιτητής

3ος Φοιτητής

40.500

45.000

47.700

49.500

52.200

54.900

54.000

56.700

59.400

58.500

61.200

63.900

 

 

Έγγαμοι φοιτητές: 45.000 (Στο ποσό αυτό προστίθενται 5.000 ευρώ ανά παιδί.) -Πατρινοί: 40.500

 

Άγαμοι φοιτητές (άνω των 25) : 25.000 – Πατρινοί: 22.500