17/12/2021

Σας αποστέλλουμε ενημερωτικό έγγραφο
σχετικά με το νέο Πρόγραμμα υποτροφιών
Ελληνο-Βρετανικής συνεργασίας για το
τρέχον ακαδημαϊκό έτος και παρακαλούμε
για τις ενέργειές σας. Επισυνάπτεται
επίσης και το κείμενο της Πρόσκλησης
Υποβολής Υποψηφιοτήτων.