29/10/2019

Χειμερινό εξάμηνο 2019-20

Ερευνητικές / Διπλωματικές εργασίες

Διαδικασία επιλογής Επιβλέποντος Καθηγητή

Ανακοίνωση

Όσοι φοιτητές πρόκειται να ξεκινήσουν την εκπόνηση ερευνητικής κατά το εαρινό εξάμηνο, ή επιθυμούν αλλαγή επιβλέποντος σε οποιοδήποτε στάδιο εκπόνησης της ερευνητικής ή διπλωματικής εργασίας, θα πρέπει:

(α) Να εγγραφούν κανονικά στα ανάλογα μαθήματα μέσω της ψηφιακής γραμματείας.

(β) Να στείλουν ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση phondasx@upatras.gr μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2019.

Για τη δήλωση επιβλέποντος ερευνητικής:

Το email θα πρέπει να έχει τίτλο "Δήλωση επιβλέποντα καθηγητή ερευνητικής εργασίας" και θα πρέπει να αναφέρει:

Ονοματεπώνυμο και ΑΜ του / της φοιτητή ή των φοιτητών αν πρόκειται για ομάδα δύο ατόμων. Σε περίπτωση ομάδας αρκεί η αποστολή ενός email.

Έναν διδάσκοντα ως προτεινόμενο επιβλέποντα καθηγητή της εργασίας.

Για αλλαγή επιβλέποντα ερευνητικής ή διπλωματικής εργασίας:

Το email θα πρέπει να έχει τίτλο "Αλλαγή επιβλέποντα καθηγητή ερευνητικής / διπλωματικής εργασίας" και θα πρέπει να αναφέρει:

Ονοματεπώνυμο και ΑΜ του / της φοιτητή ή των φοιτητών αν πρόκειται για ομάδα δύο ατόμων. Σε περίπτωση ομάδας αρκεί η αποστολή ενός email.

Το όνομα του επιβλέποντα καθηγητή που παρακολούθησε έως τώρα την εργασία τους.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εργασία.

Το όνομα του νέου προτεινόμενου διδάσκοντα.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 ο κατάλογος των διδασκόντων που πρόκειται να επιβλέψουν ερευνητικές / διπλωματικές εργασίες περιλαμβάνει τους: Γ. Αίσωπο, Δ. Αντωνίου, Δ. Γιαννίση, Π. Δραγώνα, Δ. Κατσώτα, Π. Κούρο, Π. Κουφόπουλο, Η. Κωνσταντόπουλο, Π. Λέφα, Κ. Λιάπη, Γ. Πανέτσο, Λ. Παπαλαμπρόπουλο, Β. Παππά, , Β. Πετρίδου, Α. Πρωίμου, Α. Ρόδη.

Πριν από την κατάθεση της αίτησης, είναι απαραίτητη η επικοινωνία των φοιτητών με τους προτεινόμενους επιβλέποντες ώστε να ενημερωθούν σχετικά με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των διδασκόντων και τη διαθεσιμότητα τους.

Η κατανομή των φοιτητών σε επιβλέποντες καθηγητές θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών.

Οι δηλώσεις επιλογής των φοιτητών που δεν εγγράφηκαν στο μάθημα μέσω της ψηφιακής γραμματείας δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την κατανομή.

Εφόσον συμπληρωθεί ο αριθμός των θέσεων οι οποίες αναλογούν σε κάθε διδάσκοντα, τότε ορισμένοι φοιτητές μπορεί να χρειαστεί να επιλέξουν άλλον επιβλέποντα καθηγητή σύμφωνα με νέο κατάλογο που θα ανακοινωθεί.

Διευκρινίζεται ότι η δήλωση μέσω email είναι απαραίτητη από τους παρακάτω:

Τους φοιτητές τετάρτου έτους που πρόκειται να ξεκινήσουν την εκπόνηση της Ερευνητικής Εργασίας κατα το εαρινό  εξάμηνο.

Όσους ξεκινούν την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και δεν έχουν δηλώσει επιβλέποντα ερευνητικής εργασίας στο παρελθόν.

Όσους επιθυμούν την αλλαγή επιβλέποντα καθηγητή σε οποιοδήποτε στάδιο εκπόνησης της ερευνητικής ή διπλωματικής εργασίας.

Δεν απαιτείται νέα δήλωση για τις ερευνητικές και διπλωματικές εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη από προηγούμενο εξάμηνο με τον ίδιο επιβλέποντα.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω email με τον Π. Δραγώνα στο deltapi@upatras.gr.