21/02/2022

Θέμα: Εξέταση μαθημάτων Οικοδομικής
Τεχνολογίας για νοσήσαντες φοιτητές

Μήνυμα:

Καλημέρα,

Η γραπτή εξέταση για τους νοσήσαντες
φοιτητες με Covid-19 των μαθημάτων
Οικοδομικής Τεχνολογίας 1 και 3 θα γίνει
την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου από 13.00 ως 16.00
μμ στην Αίθουσα ΓΣ (κτήριο Α) του
Τμήματος.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν τη
σχετική βεβαίωση νόσησης για συμμετοχή
στην εξέταση.

Οι διδάσκοντες.