06/12/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ PhD

για ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΜΕ ΨΥΧΡΟ ΠΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

 

Μια θέση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής είναι διαθέσιμη με θέμα «Πειράματα επιτόπιας αποκατάστασης εδαφών με ψυχρό πλάσμα και φυσικοχημικό χαρακτηρισμό ρυπασμένων εδαφών».

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής ή Πτυχίο Τμημάτων Φυσικής ή/και Χημείας. Απαραίτητα προσόντα είναι, επίσης, η γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και η κατοχή ΜΔΕ.

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του ΙΤΕ (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ), φορέα υποδοχής του ερευνητικού έργου με τίτλο: «In Situ Soil Remediation by Non-Thermal Plasma (INSOIL-PLASMA)».

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την απονομή υποτροφίας μπορείτε να βρείτε στο URL http://www.iceht.forth.gr/jobs/3102_Invitation.pdf ή να απευθυνθείτε στον κ. Χρήστο Αγγελόπουλο, τηλ.: 2610 965205, e-mail: caggelop@iceht.forth.gr.