15/12/2021

Σας αποστέλλουμε συνημμένο ΦΕΚ σχετικά
με τη χορήγηση υποτροφιών
μεταπτυχιακού επιπέδου σπουδών και
διδακτορικής έρευνας κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 μεταξύ του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
και της Βρετανικής Πρεσβείας σε
συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο
στην Ελλάδα, για ενημέρωση τυχόν
ενδιαφερομένων.

Σας ενημερώνουμε ότι θα χορηγηθούν 44
υποτροφίες διάρκειας τεσσάρων (4)
εβδομάδων και ειδικότερα (α) 14
υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
επιπέδου Master και (β) 30 υποτροφίες σε
υποψήφιους διδάκτορες.

Στο συνημμένο ΦΕΚ δίνονται
περισσότερες πληροφορίες για τις
προϋποθέσεις συμμετοχής, τον τρόπο
υποβολής των αιτήσεων και τα κριτήρια
επιλογής.