01/06/2022

Στο Τμήμα Φοιτητικής Εστίας Πατρών
λειτουργεί από σήμερα το email: fep@upatras.gr.
Σας ενημερώνουμε ότι στο εξής η
ηλεκτρονική επικοινωνία με την ΦΕΠ στο
Ρίο θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της
ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) fep@upatras.gr
στο οποίο θα πρέπει να απευθύνονται οι
φοιτητές των Τμημάτων του Ιδρύματος
που λειτουργούν στο Ρίο για θέματα
στέγασης, για τα οποία αρμόδιο είναι το
παραπάνω Τμήμα.