02/06/2023

ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2022-2023

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2022-2023

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος: καθ. Γεώργιος Πανέτσος

 

Πάτρα, 30 Μαΐου 2023

 

H Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών που αποτελείται από τους κ.κ.:

 

Τακτικά μέλη

 1. Γεώργιος Πανέτσος, Καθηγητής, (Πρόεδρος)
 2. Δήμητρα Κατσώτα, Καθηγήτρια, (Γραμματέας)
 3. Δημήτριος Γιαννίσης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Μέλος)

Αφού έλεγξε ενδελεχώς τις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας των τριών (3) υποψηφίων φοιτητριών που έκαναν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, δεδομένου ότι σύμφωνα με την δεύτερη προκήρυξη:

 

Οι φοιτητές πρέπει:

 1. Να έχουν εγγραφεί στο 4ο ή 5ο και το πολύ 6ο έτος (εαρινό εξάμηνο).
 2. Πρέπει να μην έχουν συμμετάσχει άλλη φορά σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης χρηματοδοτούμενο από την ίδια πηγή.
 3. Ο φοιτητής πρέπει να έχει τη φοιτητική ιδιότητα σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
 4. Να έχουν περαιώσει τον ακόλουθο ελάχιστο αριθμό Διδακτικών Μονάδων (ΔΜ1):
 • για φοιτητές 6ου έτους: τουλάχιστον 240 δ. μ. ΔΜ1 > 240
 • για φοιτητές 5ου έτους: τουλάχιστον 210 δ. μ. ΔΜ1 > 210
 • για φοιτητές 4ου έτους: τουλάχιστον 180 δ. μ. ΔΜ1 > 180

και με βάση τα κριτήρια επιλογής που είναι:

 

 1. Βαθμολογία (Β, ο μέχρι τώρα διαμορφωμένος μέσος όρος)
 2. Αριθμός Διδακτικών Μονάδων που έχουν περαιωθεί (ΔΜ2)

Τα κριτήρια σχετίζονται με τον ακόλουθο αλγόριθμο: Σ = 30Β + (ΔΜ2 - ΔΜ1), όπου Β η βαθμολογία, ΔΜ1 ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός διδακτικών μονάδων κατά τα ανωτέρω και ΔΜ2 ο αριθμός Διδακτικών Μονάδων που έχουν περαιωθεί στην πράξη.

Οι φοιτητές επιλέγονται με βάση το υψηλότερο Σ.

 

 

αποφάσισε να εισηγηθεί την ένταξη στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών » τριών (3) φοιτητριών, από τις συνολικά τρεις (3)φοιτήτριες που συμμετείχαν στη διαδικασία.

 

 

Εφόσον δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις εντός της ορισμένης προθεσμίας ο παρακάτω Πίνακας Επιλεγέντων, καθίσταται αυτοδίκαια οριστικός.

 

Πίνακας Επιλεγέντων*

 

A/A

ΑΜ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΥΠΟΥ

1

1070779

506,20

2

1072910

455,10

3

1070833

440,10

* δεν υπάρχει Πίνακας Επιλαχόντων/Επιλαχουσών και ούτε πίνακας Πίνακας Απορριφθεισών Αιτήσεων

 

 

Όλες οι τρείς (3) παραπάνω φοιτήτριες επιλέγονται για να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ.

 

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

 1. Γεώργιος Πανέτσος, Καθηγητής (Επιστημονικά Υπεύθυνος - Πρόεδρος)

 

 1. Δήμητρα Κατσώτα, Καθηγήτρια (Γραμματέας)

 

 1. Δημήτριος Γιαννίσης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Μέλος)