23/05/2022

Οι παρουσιάσεις των Ερευνητικών και Διπλωματικών

Εργασιών της περιόδου Ιουνίου 2022,θα γίνουν:

Πέμπτη 30 Ιουνίου & Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονικά στο email:

phondasx@upatras.gr

την αίτηση/Δήλωση Παρουσίασης Ερευνητικής/Διπλωματικής(δείτε το επισυναπτόμενο), υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα,

μέχρι την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022.

 

 

 

Από την Γραμματεία