11/02/2019

Α ν α κ ο ί ν ω σ η

ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Οι παρουσιάσεις των Ερευνητικών και Διπλωματικών

Εργασιών

της περιόδου Φεβρουαρίου 2019, θα γίνουν στις 13 και 14 Μαρτίου 2019

Να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος

είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά

(email: phondasx@upatras.gr)

 οι Δηλώσεις Παρουσίασης

Ερευνητικής/Διπλωματικής, υπογεγραμμένες από τον

Επιβλέποντα, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019.