10/02/2020

 

Οι παρουσιάσεις των Ερευνητικών και Διπλωματικών

Εργασιών

της περιόδου Φεβρουαρίου 2020, θα γίνουν στις 11 και 12 Μαρτίου 2020.

Παρακαλούνται, οι φοιτητές να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος

είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά

(email: )

τις Δηλώσεις Παρουσίασης

Ερευνητικής/Διπλωματικής (δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο), υπογεγραμμένες από τον

Επιβλέποντα, μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2020.