16/10/2020

Δια του παρόντος, σας διαβιβάζουμε τη
με αρ. 124337/Ζ1/18-9-2020 Προκήρυξη
διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων
ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την
Πέμπτη 1-10-2020 έως και την Πέμπτη 31-12-2020.

Παρακαλώ, δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.