07/11/2017

ΠΡΟΣ : Όλους τους Φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής (α: Προπτυχιακούς, β: Μεταπτυχιακούς και γ:Υποψήφιους Διδάκτορες) του Πανεπιστημίου Πατρών

 

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

 

 

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. β΄, 13 παρ. 1 και 84 του ν. 4485/2017 (Α΄114)

β) Την υπ’ αριθ. 144363/Ζ1/1.9.2017 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ «Ζητήματα Οργάνων Διοίκησης των ΑΕΙ, μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α 114)»

  • Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15.9.2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3255 τ. Β)

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 

Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη τριών (3) εκπροσώπων των φοιτητών, ήτοι σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Συγκλήτου, οι οποίοι εκλέγονται μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία (από 1.12.2017 έως 30.11.2018) από τους φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας του Ιδρύματος, που θα συμμετέχουν στη Σύγκλητο του Ιδρύματος, όπως το εν λόγω συλλογικό όργανο θα συγκροτηθεί εκ νέου και λειτουργήσει από 1.12.2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

 

Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ΄ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος από την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά από τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.

 

Ως φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής ορίζονται εκ του νόμου: οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι. και εκλογής τους στα όργανα αυτά. Το δικαίωμα αυτό το έχουν: αα) οι προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, ββ) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος του δεύτερου κύκλου σπουδών, και γγ) οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα πέντε (5) πρώτα έτη του τρίτου κύκλου σπουδών.

 

Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από τις Γραμματείες των Τμημάτων και εγκρίνονται από την Πρύτανι του Ιδρύματος.

 

Αρμόδιο όργανο διενέργειας των εκλογών είναι Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας και συγκροτείται με απόφαση της Πρυτάνεως.

 

 

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω εκλογών ορίζεται η 23η Νοεμβρίου 2017,ημέρα Πέμπτη, στο χώρο της αίθουσας Συλλόγων στο ισόγειο του Α’ κτιρίου και σε ώρες που θα οριστούν από την Εφορευτική Επιτροπή.

 

  • Σύγκλητος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι των φοιτητών, των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και των Διοικητικών Υπαλλήλων.

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου-Διεκπεραίωσης και Αρχείου του Πανεπιστημίου (κτίριο Α’ Διοίκησης – ισόγειο αίθριο) (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610 996651, 996628) έως την 9η Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. προκειμένου να πρωτοκολληθούν και υποβληθούν στην Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή δια της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του Ιδρύματος.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής με γραπτή τους δήλωση. Οι παραιτήσεις καθώς και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων κατατίθενται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου-Διεκπεραίωσης και Αρχείου του Πανεπιστημίου (κτίριο Α’ Διοίκησης – ισόγειο αίθριο), προκειμένου να πρωτοκολληθούν και υποβληθούν στην Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή δια της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του Ιδρύματος.

 

 

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ

 

 

 

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

 

Kοινοποίηση:

- Γραφείο Πρυτάνεως

- Καθηγητή κ. Νικόλαο Καραμάνο, Αναπληρωτή Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

- Γραμματέα Πανεπιστημίου

- Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

- Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Δικτύων

- Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας

- Διεύθυνση Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων

- Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου

- Συλλόγους α) Προπτυχιακών Φοιτητών β) Μεταπτυχιακών Φοιτητών και γ) Υποψηφίων

Διδακτόρων του Πανεπιστημίου Πατρών