23/02/2022

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

------

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Νέα Ιωνία, 21 -2-2022

  • Αρ.Πρωτ.: 1858

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει έξι (6) υποτροφίες για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου, για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας καθώς και για μεταδιδακτορική έρευνα εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, στον τομέα της Ψυχιατρικής κατά το ακαδ. έτος 20222023, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση», οι οποίες κατανέμονται ως εξής :

 

 
 

 

 

 

Επίπεδο

Θέσεις

Έναρξη σπουδών/έρευνας

Διάρκεια υποτροφίας

Σπουδές Μάστερ

Δύο (2)

01.09.2022

24 διαδοχικοί μήνες

Σπουδές Διδακτορικής

Έρευνας

Δύο (2)

01.09.2022

36 διαδοχικοί μήνες

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Δύο (2)

01.09.2022 έως 30-11-2022

24 διαδοχικοί μήνες

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις γενικές και ανά επίπεδο σπουδών προϋποθέσεις της προκήρυξης.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15/4/2022.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ www.iky.gr.

(για σπουδές μάστερ link https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/metaptuxiakogr/klirodotimata/eis-mnimin-marias-zaoysi

για διδακτορική έρευνα link https://www.iky.gr/el/upotrofiesgr/didaktoriko/klirodotimata/klirodotimata-zaousi για μεταδιδακτορική έρευνα link https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/2014-12-12-12-09-

42/klirodotimata2/klirodotimata-zaousi )

Πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr

 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

 

 

 

 

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.