26/04/2021

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει πέντε (5) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ.Δ.), για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Δύο (2) από τις θέσεις αυτές θα μπορούσαν να αφορούν στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στις γενικές θεματικές
(α). Βίος και έργο του Παναγιώτη Μιχελή και
(β). Ελληνικές επιστημονικές εταιρίες και επιτροπές αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος (ενδεικτικά: Ελληνική Εταιρία Αισθητικής, Κοσμητεία Εθνικού Τοπίου και Πόλεων, κ.λ.π.).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#), και να αποστείλουν προς το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή), ένα πλήρες αντίγραφο αίτησης υποψηφιότητας, μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών μέχρι τις 25 Ιουλίου 2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου), ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση archisec@upatras.gr.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα: 2610969913 και 2610997553 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: archisec@upatras.gr

Πτυχία/Διπλώματα της αλλοδαπής:
Για τους/τις πτυχιούχους/διπλωματούχους Πανεπιστημίων της αλλοδαπής που δεν διαθέτουν την πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ, απαιτείται αντίγραφο της αίτησης που έχουν καταθέσει στην υπηρεσία (με αριθμό πρωτοκόλλου) και μια υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναφέρουν ότι θα προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης μόλις αυτή εκδοθεί.

Ταχυδρομική Αποστολή φακέλων:
Δεκτοί γίνονται οι φάκελοι με την αίτηση και τα δικαιολογητικά οι οποίοι αποστέλλονται ταχυδρομικά και έχουν σφραγίδα αποστολής από το ταχυδρομείο έως και την τελευταία μέρα [25/7/2021]. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι αφού αποστείλουν το φάκελο υποψηφιότητας τους εντός της καθορισμένης ημερομηνίας, να ενημερώσουν τη Γραμματεία αμέσως μετά την αποστολή, με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση archisec@upatras.gr.

Διεύθυνση αποστολής:
Πανεπιστήμιο Πατρών
Γραμματεία Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πανεπιστημιούπολη
26504   Ρίον – Πάτρα

Μεταβείτε στο πρόγραμμα Διδακτορικών Διατριβών για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αίτησης.