22/10/2021

Σας προωθούμε το κατωτέρω ηλεκτρονικό
μήνυμα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων σχετικά με προκήρυξη
πέντε (5) υποτροφιών για το έτος 2021-2022
για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών
σπουδών στην αλλοδαπή του "Μορφωτικού
Ιδρύματος Ηθικής και Κοινωνικής
Διαπαιδαγώγησης" και παρακαλούμε για
ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων.

Παρακαλώ, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο