29/02/2024

Αθήνα¸ 29 Φεβρουαρίου 2024

 

Σας επισυνάπτουμε Πρόσκληση για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη (μία για σπουδές επιπέδου Master και μία για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής), στην Ιστορία της Αρχιτεκτονικής ή/και τη Διαχείριση Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (Συντήρηση, Αναστήλωση, Επαναχρησιμοποίηση) με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ιωάννου Βόζου.

 
Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται κάτοχοι διπλώματος Αρχιτεκτονικών Σχολών ελληνικών Πολυτεχνείων ή ισοτίμων Σχολών Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βαθμό βασικού τίτλου σπουδών τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση, με όποιον τρόπο κρίνετε πρόσφορο, όσων ενδεχομένως ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα.

 

Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει την 10η Απριλίου 2024.

 

Για το Τμήμα Υποτροφιών

της Ακαδημίας Αθηνών

 

Τίνα Αδάμου

210-3664781

 

 

Παρακαλώ, δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο