15/03/2023

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθ. Γεώργιος Πανέτσος

Email:

Τηλέφωνο: 2610 969914

 

 

 

 

15 Μαρτίου 2023

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-2023

 

Γνωστοποιείται στις/στους φοιτήτριες/φοιτητές η έναρξη του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» με κωδικό MIS 5181130 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους. Στο πλαίσιο αυτού 57 φοιτήτριες/ές που βρίσκονται στο 8ο, 10ο και 12ο εξάμηνο σπουδών τους, θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με πλήρες ωράριο και υποχρεώσεις σε Ιδιωτικούς Φορείς Απασχόλησης, σε αρχιτεκτονικά γραφεία σε Ελλάδα που ασχολούνται με αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό σχεδιασμό σε μικρή και μεγάλη κλίμακα Πανελληνίως.

Η υποχρεωτική διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται σε 2 συνεχόμενους μήνες

μέσα στο παρακάτω διάστημα:

Ημερομηνία έναρξης περιόδου Πρακτικής Άσκησης:

01/06/2023

Ημερομηνία λήξης περιόδου Πρακτικής Άσκησης:

31/08/2023

 

Προβλέπεται αμοιβή (269,89 € το μήνα) και ασφάλεια (1% κατά κινδύνου).

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές δεν μπορούν να κάνουν Πρακτική Άσκηση σε φορείς με νόμιμους εκπροσώπους με τους οποίους έχουν α' και β' βαθμό συγγένειας.

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι από: 15/3/2023 έως 20/4/2023 και ώρα 24:00 (εκπρόθεσμες αιτήσεις θα απορρίπτονται).

Αναλυτικές πληροφορίες για τις ημερομηνίες, τη διαδικασία αίτησης και το σχετικό έντυπο καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης και επιλογής περιγράφονται παρακάτω.

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, αποτελείται από τους κάτωθι:

Τακτικά μέλη

 1. Γεώργιος Πανέτσος, Καθηγητής, (Πρόεδρος)
 2. Δ. Κατσώτα, Καθηγήτρια, (Γραμματέας)
 3. Δημήτριος Γιαννίσης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Μέλος)

με αναπληρωματικά μέλη:

 1. Α. Μάνης, Επίκουρος Καθηγητής, (Πρόεδρος)
 2. Α. Στράτου, Επίκουρη Καθηγήτρια, (Γραμματέας)
 3. Β. Στρουμπάκος, Επίκουρος Καθηγητής, (Μέλος)

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

15/3/2023

Δημοσιοποίηση προκήρυξης

20/4/2023

Λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής

25/4/2023

Δημοσιοποίηση των επιλεχθέντων υποψηφίων φοιτητριών/ών

01/05/2023

Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Ενστάσεων

5/5/2023

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων

1/6/2023

Έναρξη Περιόδου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

31/8/2023

Λήξη Περιόδου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του προγράμματος να αποστείλουν μέσω του Ιδρυματικού τους e-mail, στη Γραμματεία του Τμήματος ( ):

 1. Αίτηση Συμμετοχής Φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση (Αναζητήστε το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2022-23» στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.arch.upatras.gr/el
 2. Τα δεδομένα φοίτησης που είναι απαραίτητα για την συμπλήρωση της αίτησης, μπορούν να αναζητηθούν από την καρτέλα ακαδημαϊκό έργο στην Ψηφιακή Γραμματεία. Η γραμματεία του Τμήματος, θα κάνει έλεγχό για την ορθότητα τους.

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι φοιτητές πρέπει:

 1. Να έχουν εγγραφεί στο 4ο ή 5ο και το πολύ 6ο έτος (εαρινό εξάμηνο).
 2. Πρέπει να μην έχουν συμμετάσχει άλλη φορά σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης χρηματοδοτούμενο από την ίδια πηγή.
 3. Ο φοιτητής πρέπει να έχει τη φοιτητική ιδιότητα σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
 4. Να έχουν περαιώσει τον ακόλουθο ελάχιστο αριθμό Διδακτικών Μονάδων (ΔΜ1):
 • για φοιτητές 6ου έτους: τουλάχιστον 240 δ. μ. ΔΜ1 > 240
 • για φοιτητές 5ου έτους: τουλάχιστον 210 δ. μ. ΔΜ1 > 210
 • για φοιτητές 4ου έτους: τουλάχιστον 180 δ. μ. ΔΜ1 > 180

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 1. Βαθμολογία (Β, ο μέχρι τώρα διαμορφωμένος μέσος όρος)
 2. Αριθμός Διδακτικών Μονάδων που έχουν περαιωθεί (ΔΜ2)

Τα κριτήρια σχετίζονται με τον ακόλουθο αλγόριθμο: Σ = 30Β + (ΔΜ2 - ΔΜ1), όπου Β η βαθμολογία, ΔΜ1 ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός διδακτικών μονάδων κατά τα ανωτέρω και ΔΜ2 ο αριθμός Διδακτικών Μονάδων που έχουν περαιωθεί στην πράξη.

Οι φοιτητές επιλέγονται με βάση το υψηλότερο Σ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Μεταξύ ισοβαθμούντων προκρίνονται οι φοιτητές ανωτέρου έτους και μεταξύ ισοβαθμούντων φοιτητών του αυτού έτους οι έχοντες συμπληρώσει περισσότερες διδακτικές μονάδες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας φοιτητών, το κριτήριο επιλογής θα είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας του φοιτητή στην τελευταία εξεταστική περίοδο.
 • Οι φοιτητές δεν μπορούν να υλοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε φορέα απασχόλησης όπου με το νόμιμο εκπρόσωπο έχουν α΄ και β΄ βαθμό συγγένειας, ή ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι μέλος Δ.Ε.Π. ή διδάσκων του Τμήματος. Η εύρεση φορέα υλοποίησης είναι ευθύνη του φοιτητή.
 • Σε περίπτωση που ο φοιτητής ήδη εργάζεται, οφείλει να επικοινωνήσει με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Παν. Πατρών, γιατί υπάρχει περιορισμός στο σύνολο των ωρών εργασίας/εβδομάδα.
 • Ο φοιτητής πρέπει να έχει τη φοιτητική ιδιότητα σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσα σε διάστημα 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων (στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Παν. Πατρών και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος ( ), λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου και εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων Πρακτικής, η οποία έχει ορισθεί από το Τμήμα.

Επιτροπή ενστάσεων

 1. Ιωάννης Αίσωπος, Καθηγητής
 2. Παναγιώτης Δραγώνας, Καθηγητής
 3. Σταύρος Μαμαλούκος, Καθηγητής

με αναπληρωματικά μέλη:

 1. Κ. Γρίβας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος
 2. Α. Πρώιμου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Γραμματέας
 3. Λ. Παπαλαμπρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος

 

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων συμμετοχής στην Πράξη, τηρώντας τα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Γεώργιος Πανέτσος

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί: