26/01/2022
Σας αποστέλλουμε συνημμένα την Πρόσκληση στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής
Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές -ακαδ. Έτος 2019-2020»,
που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
2014-2020».
Στo Κεφ. Δ΄ της υπ’ αριθμ: 862/24.01.2022 (ΑΔΑ: 6ΓΟ546ΜΤΛΗ-Ψ9Ξ) Πρόσκλησης αναφέρονται τα
κριτήρια αξιολόγησης-μοριοδότηση των υποψηφίων.
Για τον υπολογισμό και απόδειξη της ανωτέρω μοριοδότησης στο Παράρτημα της Πρόσκλησης
παρατίθεται το υπόδειγμα της σχετικής βεβαίωσης, το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνεται και να
εκδίδεται από τις Γραμματείες κατόπιν αίτησης του φοιτητή, υποψηφίου δικαιούχου της σχετικής
υποτροφίας.
Αναφορικά με ερωτήματα των γραμματειών που ετέθησαν ως προς την συμπλήρωση της βεβαίωσης
(παράρτημα 1 της Πρόσκλησης), το Διοικητικό Συμβούλιο στην 22η/13-7-2021 Συνεδρία του αποφάσισε :
Α) Στην περίπτωση των Πανεπιστημίων που δεν υποστηρίζουν το σύστημα των πιστωτικών μονάδων, οι
υποψήφιοι υπότροφοι μοριοδοτούνται ανάλογα με το ποσοστό ολοκλήρωσης του συνόλου των
μαθημάτων του προγράμματος σπουδών έως την 31-8-2020. Το ποσοστό ολοκλήρωσης προκύπτει ως το
πηλίκο (ο λόγος) μεταξύ του αριθμού των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει οι υποψήφιοι έως 31-8-
2020 δια του προβλεπόμενου αριθμού μαθημάτων του προγράμματος σπουδών τους έως τις 31-8-2020.
Για την εξαγωγή των μορίων, το πηλίκο πολλαπλασιάζεται επί 10.
Β) Μέσος όρος βαθμολογίας στα υποχρεωτικά μαθήματα του αντίστοιχου προγράμματος σπουδών, (με
ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων) του συνόλου των υποχρεωτικών μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου
του υποχρεωτικού αριθμού των μαθημάτων επιλογής του προγράμματος σπουδών, τα οποία ολοκλήρωσε
επιτυχώς ο υποψήφιος έως τις 31-8-2020.