16/06/2022
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει την δημοσίευση της Πρόσκληση υποβολής
υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας
ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master 2
στη Γαλλία, κατ΄ εφαρμογή των Κανονιστικών Διατάξεων του προγράμματος όπως εγκρίθηκαν με την υπ’
αριθμ. 69481/Ζ1/06-06-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και
Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 2887/Β΄/07-06-2022). Το πρόγραμμα υλοποιείται ήδη από το ακαδημαϊκό έτος
2021-2022, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της
Γαλλίας-Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης,
Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας.
Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το έτος 2022-2023 ξεκινά στις 09/06/2022 και λήγει την
01/07/2022 και ώρα Ελλάδος 23:00, και μπορεί να αναζητηθεί στους ιστοτόπους του I.K.Y.
(www.iky.gr) και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (www.ifg.gr).
Παρακαλούμε να προβείτε στη διάχυση της σχετικής πληροφορίας στους πτυχιούχους/τελειοφοίτους
του Τμήματός σας καθώς και στα μέλη Δ.Ε.Π.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση στα τηλέφωνα 210-3726325, 210-3726328, 210-
3726330 και 210-3726370, καθώς και στο e-mail: exoterikou@iky.gr