24/11/2017

ΠΡΟΣ:           1. Τους Συλλόγους α)Προπτυχιακών β) Μεταπτυχιακών και γ)Υποψήφιων Διδακτόρων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

2.Όλους τους Φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με δικαίωμα συμμετοχής

α) Προπτυχιακούς

β) Μεταπτυχιακούς

γ)Υποψήφιους διδάκτορες

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση επί της διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων Φοιτητών στη Συνέλευση»

 

Σχετ. α) Οι διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 1γ, και 84 του

Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4.8.17, τ. Α΄)

β) Η υπ’ αριθ. 144363/Ζ1/1.9.2017 ερμηνευτική εγκύκλιος του Υ.Π.ΠΕ.Θ. με θέμα: «Ζητήματα Οργάνων Διοίκησης των ΑΕΙ, μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α’ 114)»

γ) Οι διατάξεις της υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15.9.2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3255/15.09.2017, τ. Β΄) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της υπ’αριθ. 191014/Ζ1/Υ.Α.(ΦΕΚ 3969/13.11.2017 τ. Β΄)

 

 

            Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις ως άνω γ) σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν από τη δημοσίευσή τους (13.11.2017), η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος διεξάγεται σε ετήσια βάση και σε κοινή ημερομηνία, η οποία ορίζεται και προκηρύσσεται από τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα των φοιτητών.

Ειδικότερα:

Στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος συμμετέχουν δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών, ήτοι σε ποσοστό 15% του συνόλου των μελών της Συνέλευσης, οι οποίοι εκλέγονται μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία (από 1.12.2017 έως 30.11.2018) από τους φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών ς της οικείας κατηγορίας του Τμήματος, που θα συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, όπως το εν λόγω συλλογικό όργανο θα συγκροτηθεί εκ νέου και θα λειτουργήσει από 1.12.2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04.08.17 τ. Α’).

Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος για την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.

Ως φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής ορίζονται εκ του νόμου οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι. και εκλογής τους στα όργανα αυτά. Το δικαίωμα αυτό το έχουν: αα) οι προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, ββ) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος του δεύτερου κύκλου σπουδών, και γγ) οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα πέντε (5) πρώτα έτη του τρίτου κύκλου σπουδών.

Η Συνέλευση του Τμήματος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι των φοιτητών, των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ.

            Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε τα οικεία συνδικαλιστικά όργανα να μεριμνήσουν για την υπόδειξη των εκπροσώπων τους, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στη Συνέλευση του Τμήματος με ετήσια θητεία από 1.12.2017 έως 30.11.2018.

       Ο Πρόεδρος

 

 

   Γεώργιος Α. Πανέτσος