22/06/2023
ΘΕΜΑ: Υποτροφίες της Κυβέρνησης του Μεξικού έτους 2023
 
Διά του παρόντος ανακοινώνεται ότι η Κυβέρνηση του Μεξικού χορηγεί υποτροφίες σε
πολίτες άλλων κρατών.
 
Πληροφορίες για τους όρους χορήγησης των υποτροφιών δίνονται στον σύνδεσμο
Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://sigca.sre.gob.mx/login και η
προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων είναι η 21η Ιουλίου 2023 και 3:00 μ.μ. ώρα Μεξικού.
 
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέχρι 11 Αυγούστου 2023 το αργότερο.
 
Το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει αρμοδιότητα για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες
πέραν αυτών που αναφέρονται στους αναγραφόμενους συνδέσμους.
Η