10/10/2018

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης τα εξής:

α) το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/EΠ/Φ.4/386/34686/04-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΜΔΕ465ΧΘΨ-62Δ) έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (CHAFEA)»,

β) το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/387/34687/04-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΣΥ0465ΧΘΨ-ΦΞ8) έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεως στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)»,

Για περαιτέρω διευκρινήσεις επί του περιεχομένου των ως άνω εγγράφων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν απευθείας με το φορέα έκδοσής τους.

Από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών