Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει πέντε (5) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ.Δ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#), και να αποστείλουν προς το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή), ένα πλήρες αντίγραφο αίτησης υποψηφιότητας, μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών μέχρι τις 15 Μαΐου 2023 (σφραγίδα ταχυδρομείου), ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση archisec@upatras.gr.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα: 2610 969913 & 2610 997553 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση archisec@upatras.gr.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (συνημμένο υπόδειγμα).
 2. Προτεινόμενο τίτλο της διδακτορικής διατριβής.
 3. Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής (συνοπτική περιγραφή του ερευνητικού πεδίου και αντικειμένου προτεινόμενη μεθοδολογία βασική βιβλιογραφία και χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της έρευνας) στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες.
 4. Γλώσσα συγγραφής, η οποία δύναται να είναι διαφορετική της ελληνικής.
 5. Προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο είναι συναφές με αυτό της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
 6. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα και Υπόμνημα Επιστημονικού (σχεδιαστικού και/ή θεωρητικού έργου) με αντίγραφα δημοσιεύσεων και εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών καθώς και εκτός προγραμμάτων σπουδών.
 7. Αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας και επαρκούς γνώσης τυχόν άλλων γλωσσών (με προτεραιότητα της Γαλλικής Γερμανικής Ισπανικής Ιταλικής) ή άλλης σχετιζόμενης με το ερευνητικό αντικείμενο.
 8. Τουλάχιστον δύο (2) Συστατικές Επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες Α.Ε.Ι. σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική απ’ ευθείας προς το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
 9. Αντίγραφα δημοσιεύσεων.
 10. Αντίγραφα Εργασιών (portfolio) που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
 11. Αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών), συνοδευόμενα από τα απαραίτητα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας.
 12. Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων) ή του διαβατηρίου για αλλοδαπούς υποψηφίους.
 13. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

 

Πτυχία/Διπλώματα της αλλοδαπής:
Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) τηρεί και επικαιροποιεί κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων που απονέμουν τίτλους σπουδών που οργανώνονται μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα. Για τη σύνταξη και επικαιροποίηση του καταλόγου συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αντλεί σχετικά στοιχεία από το αρχείο του και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ως προς τα Διπλώματα της αλλοδαπής ακολουθεί την κάτωθι διαδικασία:

 1. Εφόσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307, επιπροσθέτως των λοιπών δικαιολογητικών που καθορίζει, οφείλει να ζητήσει Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.
 2. Αν ίδρυμα ή τίτλος σπουδών δεν έχει καταχωρηθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στα μητρώα της παρ. 1, το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εξετάζει, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος των φορέων της παρ. 4, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος Κεφαλαίου και με απόφασή του τα εντάσσει στα μητρώα.

 

Ταχυδρομική αποστολή φακέλων:
Δεκτοί γίνονται οι φάκελοι με την αίτηση και τα δικαιολογητικά οι οποίοι αποστέλλονται ταχυδρομικά και έχουν σφραγίδα αποστολής από το ταχυδρομείο έως και την τελευταία μέρα [15/5/2023]. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι αφού αποστείλουν το φάκελο υποψηφιότητας τους εντός της καθορισμένης ημερομηνίας, να ενημερώσουν τη Γραμματεία αμέσως μετά την αποστολή, με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση archisec@upatras.gr.

Διεύθυνση αποστολής:
Γραμματεία Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη, 2065 04 Ρίον – Πάτρα

 

Διδάκτορες Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

2008
Διδάκτωρ: Πάγκαλος Παναγιώτης
Επιβλέπων: Πετρίδου Βασιλική
Επιτροπή: Πανέτσος Γεώργιος, Κωνσταντόπουλος Ηλίας
Τίτλος: Η Σημασία Του Χρόνου Στη Σύγχρονη Αρχιτεκτονική: Τεχνικός Και Ποιητικός Χρόνος: Η Περίπτωση Του Aldo Rossi

2012
Διδάκτωρ: Καραμπά Ελπίδα
Επιβλέπων: Κούρος Παναγιώτης
Επιτροπή: Πετρίδου Βασιλική, Σταυρακάκης Ιωάννης
Τίτλος: Το Αρχείο Ως Σύγχρονη Καλλιτεχνική Πρακτική. Μια Κριτική Μελέτη Σε Ζητήματα Παραγωγής Και Πρόσληψης Της Τέχνης.

2013
Διδάκτωρ: Σιμώνη Ελένη
Επιβλέπων: Παππάς Βασίλειος
Επιτροπή: Πολυδωρίδης Νικόλαος, Μουνδρέα-Αγραφιώτη Αντίκλεια
Τίτλος: Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομίας Με Χρήση G.I.S.

2014
Διδάκτωρ: Βαγιώτα Σοφία
Επιβλέπων: Παππάς Βασίλειος
Επιτροπή: Πολυδωρίδης Νικόλαος, Κοτζαμάνης Βύρων
Τίτλος: Εγκληματικότητα Και Πολεοδομία.

Διδάκτωρ: Ασλανίδης Κλήμης
Επιβλέπων: Μαμαλούκος Σταύρος
Επιτροπή: Κουφόπουλος Πέτρος, Καλοπίση-Βέρτη Σοφία
Τίτλος: Βυζαντινή Ναοδομία Στη Νάξο: Η Μετεξέλιξη Από Την Παλαιοχριστιανική Στη Μεσοβυζαντινή Αρχιτεκτονική.

2018
Διδάκτωρ: Παπαμανώλης Αντώνιος
Επιβλέπων: Λιάπη Αικατερίνη
Επιτροπή: Πανετσος Γεώργιος, Ζαβολέας Ιωάννης
Τίτλος: Ψηφιακές Και Υπολογιστικές Συντεταγμένες: Προς Μια Ερμηνεία Της Εισαγωγής Της Ψηφιακής Σχεδίασης Και Του Υπολογιστικού Σχεδιασμού Στην Αρχιτεκτονική Εκπαίδευση

Διδάκτωρ: Κουμάντος Αθανάσιος
Επιβλέπων: Μαμαλούκος Σταυρός
Επιτροπή: Κουφόπουλος Πέτρος, Βιντζηλαίου Ελισάβετ
Τίτλος: Ξύλινες Δομικές Ενισχύσεις Στη Βυζαντινή Αρχιτεκτονική: Διερεύνηση και Ερμηνεία της διάταξης και χρήσης τους.

2019
Διδάκτωρ: Παπαντωνίου Ανδριάνα
Επιβλέπων: Λιάπη Αικατερίνη
Επιτροπή: Αρβανιτογεώργιος Ανδρέας, Φωκάς Μάριος
Τίτλος: Ανάπτυξη Μεθόδου Για Τον Παραμετρικό Σχεδιασμό Tensegrity Πλεγμάτων Διπλής Καμπυλότητας: Γεωμετρική Επίλυση Και Ψηφιακή Απεικόνιση

2020
Διδάκτωρ: Κουρτίνος Χρυσόστομος
Επιβλέπων: Παππάς Βασίλειος
Επιτροπή: Πατρώνης Ιωάννης, Σιδηρόπουλος Γεώργιος
Τίτλος: Το Σχέδιο Πόλεως Και Η Ανάπτυξη Των Ελληνικών Αστικών Κέντρων»

2022
Μυριανθεύς Διομήδης
Επιβλέπων: Μαμαλούκος Σταύρος
Επιτροπή: Πανετσος Γεώργιος, Παπαπολυβίου Πέτρος
Τίτλος: Η Ναοδομία Στην Κύπρο Κατά Τον 19ο Αιώνα Και Στις Αρχές Του 20ου Αιώνα 8η/23-1-2019
 

Υποψήφιοι Διδάκτορες Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Καραμπίνη Κωνσταντίνα
Τριμελής επιτροπή: Αικατερίνη Λιάπη, Loukas Kalisperis, Δημήτρης Καλλές
Τίτλος: Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης και επαυξημένης πραγματικότητας στην αντίληψη του χώρου: Διερεύνηση πεδίων εφαρμογής και ορίων
Έτος εγγραφής: 2022

Καρράς Ιωάννης
Τριμελής επιτροπή: Παναγιώτης Δραγώνας,  Αριστείδης Αντωνακάκης, Λεωνίδας Παπαλαμπρόπουλος
Τίτλος: [α]κηδία |Αρχιτεκτονική ως [αυτό]αναφορά [a]cedia |Architecture as [self]reference
Έτος εγγραφής: 2022

Μάρκου Παναγιώτης
Τριμελής επιτροπή: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ
Τίτλος: Κύθνος: Χωροταξία και Δόμηση (15ος – 20ος αιώνας)
Έτος εγγραφής: 2022

Δερέκα Ξανθίππη
Τριμελής επιτροπή: Ρόδη Άλκηστις - Παρασκευή, Παπαλαμπρόπουλος Λεωνίδας, Alexandre Hedjazi (Πανεπιστήμιο Της Γενεύης)
Τίτλος: Προς Μία Αειφορική Πόλη: Αστικά Κυκλικά Οικοσυστήματα, Ουτοπίες, Αειφορικά Πρότυπα Και Δείκτες Στην Αστική Ανάπλαση
Έτος εγγραφής: 2021

Μαυριανός Βασιλειος
Τριμελής επιτροπή: Πανετσος Γεώργιος, Ρόδη Άλκηστις - Παρασκευή, Μιχαήλ Μαρμαρινός
Τίτλος: Αρχιτεκτονική Και Παραστατικές Τέχνες. Research By Design.
Έτος εγγραφής: 2021

Σπηλιωτοπούλου Αθηνά
Τριμελής επιτροπή: Πετρίδου Βασιλική, Πανετσος Γεώργιος, Ρόδη Άλκηστις - Παρασκευή
Τίτλος: Bringing Architectural Design Into Tangible Architecture. Differentiations Between Designed And Build Architecture.
Έτος εγγραφής: 2021

Σπάθη Ευγενία Ολυμπία
Τριμελής επιτροπή: Γρίβας Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος Ηλίας Αίσωπος Ιωάννης
Τίτλος: Η Έκφραση Της Εταιρικής Ταυτότητας Στην Αρχιτεκτονική Της Πόλης.
Έτος εγγραφής: 2020

Βλαχάκη Ευαγγέλια
Τριμελής επιτροπή: Λιάπη Αικατερίνη, Βασιλάτος Παναγιώτης, Ουγκρίνης Κωνσταντίνος - Αλκέτας
Τίτλος: Υβριδικές Πτυσσόμενες Κατασκευές Για Κτηριακές Εφαρμογές: Μορφολογική Και Τυπολογική Διερεύνηση.
Έτος εγγραφής: 2020

Καρατσώλης Κωνσταντίνος
Τριμελής επιτροπή: Αίσωπος Ιωάννης, Πανέτσος Γεώργιος, Σιούτη Γλυκερία
Τίτλος: Πολεοδομικά Εργαλεία Στο Δίκαιο Και Πράσινος Μετασχηματισμός Των Πόλεων.
Έτος εγγραφής: 2020

Παπαβαρνάβας Μιχαήλ
Τριμελής επιτροπή: Μαμαλούκος Σταύρος Κουφόπουλος Πέτρος Κολοβός Ηλίας
Τίτλος: Η Πολεοδομική Εξέλιξη Της Ναύπακτου (15ος & 19ος Αιών.)
Έτος εγγραφής: 2020

Παπαδόπουλος Ιωάννης
Τριμελής επιτροπή: Κούρος Παναγιώτης, Κωνσταντόπουλος Ηλίας, Βελώνης Κωνσταντίνος
Τίτλος: Ριζωματικές Εκδόσεις Στο Συγκλίνον Πεδίο Σύγχρονης Τέχνης/Αρχιτεκτονικής.
Έτος εγγραφής: 2020

Πικραμένου Ουράνια
Τριμελής επιτροπή: Ρόδη Άλκηστις - Παρασκευή, Πανετσος Γεώργιος, Μαρία Αλεξάνδρα Γρηγοριάδου
Τίτλος: Avoiding Future's Ruins.
Έτος εγγραφής: 2020

Κουρμαδάς Γεώργιος
Τριμελής επιτροπή: Μαμαλούκος Σταύρος Πετρίδου Βασιλική, Κολοβός Ηλίας
Τίτλος: Προσεγγίζοντας Την «Εχθρική» Πολιτιστική Κληρονομιά. Η Αντιμετώπιση Του Οθωμανικού Μνημειακού Αποθέματος Από Το Ελληνικό Κράτος.
Έτος εγγραφής: 2020

Αναστασιάδης Δημήτριος
Τριμελής επιτροπή: Μαμαλούκος Σταύρος Ασλανίδης Κλήμης, Αναγνωστάκης Ηλίας
Τίτλος: Η Κατοικία Στην Πελοπόννησο Κατά Τον Όψιμο Μεσαίωνα.
Έτος εγγραφής: 2019

Κανταρέλης Θεόδωρος
Τριμελής επιτροπή: Αίσωπος Ιωάννης Πανετσος Γεώργιος Δραγώνας Παναγιωτης
Τίτλος: Αρχιτεκτονική Και Authorship.
Έτος εγγραφής: 2019

Βερμισσώ Εμμανουήλ
Τριμελής επιτροπή: Λιάπη Αικατερίνη, Φωκά Αμαλία, Kate Jeffrey
Τίτλος: Υπολογιστικός Σχεδιασμός Κατά Την 4η Βιομηχανική Επανάσταση: Τεχνητή Νοημοσύνη Και Δημιουργική Διαδικασία Στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό
Έτος εγγραφής: 2019

Κουτσονάνου Άννα
Τριμελής επιτροπή: Ρόδη Άλκηστις - Παρασκευή, Σταύρος Μαμαλούκος, Αθανάσιος Σπανομαρίδης
Τίτλος: Υπαίθριες Δημόσιες Χρήσεις Δίχως Δημόσιο Χώρο Στην Πόλη Της Κοζάνης.
Έτος εγγραφής: 2019

Νικολοβγένης Ανδρέας
Τριμελής επιτροπή: Αίσωπος Ιωάννης Πανέτσος Γεώργιος Πανηγύρης Κωνσταντίνος
Τίτλος: Προέλευση Ονομασίας Προϊόντος: Αναγνώριση και διασκευή της ελληνικής υπαίθρου
Έτος εγγραφής: 2019

Πιρόκκας Μιχάλης
Τριμελής επιτροπή: Δραγώνας Παναγιωτης, Peter Del Tredici, Ellis Erle
Τίτλος: Aerial Lenses In Design.
Έτος εγγραφής: 2019

Πετράκος Κωνσταντίνος
Τριμελής επιτροπή: Κατσώτα Δήμητρα, Κωνσταντόπουλος Ηλίας Capuano Alessandra
Τίτλος: Aphaeresis.
Έτος εγγραφής: 2019

Παπανικολάου Κυρατσούλα Τερέζα
Τριμελής επιτροπή: Λιάπη Αικατερίνη, Σπανομαρίδης Αθανάσιος, Μαρκόπουλος Χρήστος
Τίτλος: Ενσωμάτωση Του Υδρολογικά Ευαίσθητου Σχεδιασμού Στη Κλίμακα Του Οικοδομικού Τετραγώνου.
Έτος εγγραφής: 2017

Μανδηλάρη Αγγελική
Τριμελής επιτροπή: Πετρίδου Βασιλική, Κούρος Παναγιώτης, Κανιάρη Ασημίνα
Τίτλος: Η In Situ Πρακτική Στην Τέχνη Και Στην Αρχιτεκτονική (1950-2000) Ως Χωρική Δομή.
Έτος εγγραφής: 2017

Σίμου Ξένη
Τριμελής επιτροπή: Σταύρος Μαμαλούκος, Πέτρος Κουφόπουλος, Ηλίας Κολοβός
Τίτλος: "Οθωμανικές Οχυρώσεις Της Πελοποννήσου Κατά Τη Α΄ Οθωμανική Περίοδο"
Έτος εγγραφής: 2016

Τσαμπίρας Νικόλαος
Τριμελής επιτροπή: Πετρίδου Βασιλική Κωνσταντόπουλος Ηλίας Γιακουμάτος Ανδρέας
Τίτλος: Διάκοσμος Και Ύλη Στη Μοντέρνα Αρχιτεκτονική: Η Περίπτωση Του Carlo Scarpa
Έτος εγγραφής: 2015

Γεωργούλη Ελένη
Τριμελής επιτροπή: Μαμαλούκος Σταύρος, Βιώνης Αθανάσιος, Κουμανούδη Μαρίνα
Τίτλος: Η Εξέλιξη Των Οχυρωμένων Μεσαιωνικών Οικισμών Των Κυκλάδων
Έτος εγγραφής: 2013

Ώττα Καλλίνικη
Τριμελής επιτροπή: Μαμαλούκος Σταύρος, Νομικός Μιχαήλ, Καζαμίας Γεώργιος
Τίτλος: Η Αρχιτεκτονική Της Κατοικίας Στην Περιοχή Του Βοίου Κοζάνης Από Τον 18ο Έως Τα Μέσα Του 20ο Αιώνα
Έτος εγγραφής: 2012