03/02/2023

Σας ενημερώσουμε ότι στο ΦΕΚ 7124/τ. Β΄/31.12.2022 [1] δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ.101678/29.12.2022 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα «Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών

(Β΄3899/2019) [2]» όπου περιλαμβάνεται το θέμα της ανώτατης διάρκειας φοίτησης με βάσει τα οριζόμενα στα άρθρα 76 και 454 παρ. 3 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141). 

Παρακάτω, θα δείτε τον επεξηγηματικό πίνακα εφαρμογής μέτρου ανώτατης διάρκειας φοίτησης και το excel διορθωμένο στα έτη εισαγωγής 2017-2018 (για 4ετούς φοίτησης), 2016-2017 (για 5ετούς φοίτησης) και 2015-2016 (για εξαετούς φοίτησης), στα οποία αντίστοιχα οι φοιτητές κατά τη δημοσίευση του ν. 4777/2021 (ήτοι το ακαδ. έτος 2020-2021) δεν είχαν υπερβεί την ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης, άρα γι’ αυτούς ισχύει ο Αλγόριθμος ν+2 ή ν+3, με έναρξη μέτρησης το ακαδ. έτος 2021-2022.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

       

 

     

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

   

Τμήματα 5ετούς φοίτησης

   

Ισχύουσα Νομοθεσία

   

Ανώτατη Διάρκεια
(Σύνολο ετών)

Ακαδημαϊκό έτος μετά την ολοκλήρωση του οποίου διαγράφονται

   

Νομοθετική Διάταξη

 

   

 

 

   

 

2022 - 2023

   

ν+3 = 8 έτη

2029 - 2030

   

άρθρο 76 ν. 4957/2022, παρ. 1

2021 - 2022

   

2028-2029

   

άρθρο 454 ν. 4957/2022, παρ. 3 (μεταβατική διάταξη) και
έναρξη ισχύως ν. 4777/2021

2020 - 2021

   

2028-2029

   

άρθρο 454 ν. 4957/2022, παρ. 3 (μεταβατική διάταξη) και
έναρξη ισχύως ν. 4777/2021

2019 - 2020

   

2028-2029

   

άρθρο 454 ν. 4957/2022, παρ. 3 (μεταβατική διάταξη) και
έναρξη ισχύως ν. 4777/2021

2018 - 2019

   

2028-2029

   

άρθρο 454 ν. 4957/2022, παρ. 3 (μεταβατική διάταξη) και
έναρξη ισχύως ν. 4777/2021

2017 - 2018

   

2028-2029

   

άρθρο 454 ν. 4957/2022, παρ. 3 (μεταβατική διάταξη) και
έναρξη ισχύως ν. 4777/2021

2016 - 2017

   

2028-2029

   

άρθρο 454 ν. 4957/2022, παρ. 3 (μεταβατική διάταξη) και
έναρξη ισχύως ν. 4777/2021

2015 - 2016

   

ν=5 επιπλέον έτη, από την έναρξη
του ακαδ. έτους 2021-2022

2025-2026

   

άρθρο 454 ν. 4957/2022, παρ. 3 (μεταβατική διάταξη) και
έναρξη ισχύως ν. 4777/2021

2014 - 2015

   

2025-2026

   

άρθρο 454 ν. 4957/2022, παρ. 3 (μεταβατική διάταξη) και
έναρξη ισχύως ν. 4777/2021

2013 - 2014

   

2025-2026

   

άρθρο 454 ν. 4957/2022, παρ. 3 (μεταβατική διάταξη) και
έναρξη ισχύως ν. 4777/2021

2012 - 2013

   

2025-2026

   

άρθρο 454 ν. 4957/2022, παρ. 3 (μεταβατική διάταξη) και
έναρξη ισχύως ν. 4777/2021

2011 - 2012

   

2025-2026

   

άρθρο 454 ν. 4957/2022, παρ. 3 (μεταβατική διάταξη) και
έναρξη ισχύως ν. 4777/2021

2010 - 2011

   

2025-2026

   

άρθρο 454 ν. 4957/2022, παρ. 3 (μεταβατική διάταξη) και
έναρξη ισχύως ν. 4777/2021

Για φοιτητές με έτος εισαγωγής προγενέστερο του 2010-2011, ισχύει για το ακαδημαϊκό έτος μετά την ολοκλήρωση
του οποίου διαγράφονται, ότι έχει καταγραφεί και για το 2010-2011