06/12/2021

Σας αποστέλλουμε συνημμένο ΦΕΚ σχετικά
με τη χορήγηση υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για την
εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην
Ελλάδα στο πλαίσιο του ΕΠ "Ανάπτυξη
Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Διά Βίου Μάθηση", που
συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. , για
ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων.

Σας ενημερώνουμε ότι θα χορηγηθούν
πεντακόσιες (500) θέσεις υποτροφιών
αριστείας του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών σε υποψηφίους διδάκτορες
των ΑΕΙ της Ελλάδας,
μέγιστης διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών,
προκειμένου οι υποψήφιοι να
ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διδακτορική
τους διατριβή στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο
της δράσης θα χρηματοδοτηθούν
υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι πρέπει
να έχουν ξεκινήσει το διδακτορικό τους
μετά την 01-05-2017 και το αργότερο έως την
30-06-2019 σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
στην Ελλάδα, με δυνατότητα συνεργασίας
με Φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014.

Παρακαλώ, δείτε το επισυναπτόμενο